Rekreologie – pedagogika volného času je studijní program připravující specialisty pro oblast volnočasových aktivit, tedy sféru se stále se zvyšujícím podílem na národní ekonomice. Aby absolvent bakalářského studia dovedl kvalifikovaně pracovat s lidmi, absolvuje během tří let rozmanitou a komplexní přípravu: osvojí si základy pedagogiky, seznámí se s oblastí zdraví a aktivního životního stylu a projde kurzy zaměřenými na rozvoj osobnosti. K jeho "povinné výbavě" patří sportovní a pohybové dovednosti a široká škála znalostí od fyziologie až po společenské vědy. Studenti se zdokonalí také v komunikačních dovednostech a získají praktický vhled do principů a metod vedení akcí.

Studium rekreologie, to je:

 • teoretická výuka na nejlépe hodnocené sportovní fakultě v Česku,
 • špičkové zázemí pro studium i výzkum v aplikačním centru BALUO,
 • kurzy v přírodě: od horolezectví po golf,
 • praxe ve firmách a organizacích: od lázní po lyžařské školy,
 • licence dle profilu studenta: od fitness po snowboarding.  

Absolvent je kvalifikovaným odborníkem pro práci s lidmi v oblasti volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. Při vytváření a vedení široké škály programů dokáže kreativně pracovat s věkově i sociálně rozmanitými skupinami klientů. Svým profilem absolventi vycházejí vstříc pracovním nabídkám volnočasových a sportovních center, cestovních agentur a kanceláří, sportovních svazů a klubů nebo veřejných organizací a úřadů. Absolvent je oprávněný vykonávat regulovanou profesi "Pedagog volného času". Program maximálně podporuje všechny posluchače v tom, aby část studia absolvovali na některé z partnerských univerzit napříč Evropou, případně v zámoří či Asii.

Přihláška ke studiu

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 15. března 2023

Termín odevzdání příloh k přihlášce:

 • do 15. dubna 2023

Termín přijímací zkoušky:

 • talentová část: 24. – 27. dubna 2023
 • ústní pohovor: 24. – 27. dubna 2023 (u studijních programů, kde je součástí přijímacího řízení)
 • písemná část: do 30. dubna 2023 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO)

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2022 do 15. března 2023 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Studium je nabízeno v prezenční (tzv. denní) i kombinované (tzv. dálkové) formě studia, které jsou označovány písmeny "P" a "K".

Podat přihlášku

Dne 7. 3. byl prodloužen termín pro přikládání příloh k přihlášce. Nově je možné přikládat přílohy k přihlášce až do 15. dubna 2023.

Do 15. 4. 2023 musí být vložené do e-přihlášky následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis (doporučená struktura):
  • vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty a absolvované kurzy (kopie zašlete přílohou k přiložení do spisu), neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.,
  • systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru,
  • doložená sportovní historie,
  • hodnotí se celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava,
 2. lékařský posudek:
  • v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium ve studijní oblasti tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP. pro vyhledání pracovišť tělovýchovných lékařů můžete využít Interaktivní mapu (vyberte položku "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)"),
 3. potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace (předkládají pouze státní reprezentanti).

Doporučujeme zajistit si lékařský posudek u Vámi vybraného tělovýchovného lékaře s dostatečným předstihem před podáním přihlášky ke studiu, protože čekací doba u tělovýchovných lékařů na vystavení posudků bývá v řádu několika týdnů a bez něj není možné přihlášku podat.


Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2023 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč za každou podanou přihlášku.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc


Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům prostřednictvím e-přihlášky cca měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může po předchozí domluvě nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11. 7. do 17. 7. 2023 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.


Studijní referentka

Pokud máte stále pocit, že si potřebujete ještě něco upřesnit, můžete se obrátit na studijní referentku, která má tento studijní program na starosti:

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117, 771 11  Olomouc

Nabídka přípravných kurzů

Gymnastická přípravka

– kurz k talentové části přijímací zkoušky

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů, kteří mají jako součást talentové přijímací zkoušky pohybový test, nabízíme jednodenní přípravný kurz.
Tento kurz má za cíl poskytnout uchazeči o studium základní informace, doporučení a praktický návod k další samopřípravě k talentové části přijímací zkoušky.

Organizátor

Katedra sportu FTK UP

Termín kurzu

19. 3. 2023

Odborná garantka

Mgr. Martina Poláková
T: +420 585 636 118
E: martina.polakova@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

budou k dispozici od 12. 1. 2023 >> ZDE <<

Minimální počet účastníků je 10. Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Průběh přijímacího řízení

Všechny části vycházejí z rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Obsah ani otázky jednotlivých částí nebudou uchazečům o studium zasílány.

Test obecných studijních předpokladů (SCIO) si musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Podrobné informace a termíny testů jsou uvedeny níže.

Informace o konkrétním termínu přijímací zkoušky garantované Fakultou tělesné kultury budou uvedeny v Dopisu uchazečům, který naleznete v průběhu měsíce dubna v E-přihlášce – sekce "Dokumenty".

Části přijímacího řízení

Přijímací řízení pro studijní program Rekreologie – pedagogika volného času obsahuje tyto části:

 • Strukturovaný životopis (odevzdává se společně s podáním přihlášky, viz výše)
 • Písemná část – test Obecné studijní předpoklady (vykonává se přes SCIO)
 • Talentová část
 • Motivační pohovor

Písemná část

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny:
10. 12. 2022
04. 02. 2023
04. 03. 2023
02. 04. 2023
29. 04. 2023

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód s poukazem na tento test. Vygenerované poukazy si můžete vyzvednout přímo na webových stránkách společnosti SCIO (na jejím konci).
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 29. dubna 2023. Pozor, na testování 29. dubna 2023 je uzávěrka přihlášek 13. dubna 2023. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).


Talentová část

Termín talentové části

24. – 27. 04. 2023

Talentová část probíhá v rámci jednoho dne, konkrétní den si uchazeč zaregistruje sám v Rezervačním systému UP. Pokyny budou uvedeny v Dopisu uchazečům, který naleznete v průběhu měsíce dubna v E-přihlášce – sekce "Dokumenty".

Prezence

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Nejpozději při prezenci je nutné předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu tělovýchovným lékařem dle platné legislativy (vyhláška 391/2013 Sb.). Netýká se uchazečů o studium, kteří tuto povinnost splnili dříve.

Sportoviště

 • Sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
 • Gymnastika: testovací hala Aplikačního centra BALUO, U Letiště 32
 • Atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
 • Plavání: testovací bazén Aplikačního centra BALUO, U Letiště 32

Organizační pokyny

 • Po celou dobu talentové části je přítomen zdravotník, který vám bude připraven pomoci.
 • Mezi jednotlivými sportovišti je zajištěn převoz autobusem.
 • Po ukončení talentové části na bazénu je třeba vracet startovací čísla.

Bodování a rozsah talentové přijímací zkoušky

Výsledné skóre každé části talentové zkoušky je převedeno na body pomocí Bodovací tabulky.

Popis jednotlivých disciplín je uveden po kliknutí na tlačítko "více".

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her: a) basketbal nebo b) volejbal.

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

 

Gymnastika – pohybový test

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se technické provedení cvičebních prvků pohybů a poloh, držení těla, rozsah pohybů a dodržování jejich stanovené návaznosti.
Pohybový test předvádí uchazeči samostatně dle uvedených pokynů a video ukázky.

 

Atletika – Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

 

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.


Ústní část

budova NC | 3. patro | shromažďovací místnost 3.17

Ústní část přijímacího řízení probíhá po skončení talentové části. Uchazeč tedy vykoná ústní i talentovou část se stejném dnu.

K ústnímu pohovoru si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.
Po ukončení ústního pohovoru je třeba podepsat účast na přijímacích zkouškách.


Doplňující informace

Info point

Veškeré doplňující informace vám ochotně zodpoví studenti oblečení do fakultních triček na informačním stánku v budově NA.

Přístup na internet

V průběhu přijímacího řízení máte možnost využít fakultní wi-fi sítě.

Název wi-fi upol-guest
Heslo

wifiup2022

Parkování

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst v areálu fakulty využijte záchytné parkoviště u městského hřbitova (200 m od areálu fakulty), případně je možné využít parkoviště za Aplikačním centrem BALUO (mapa s označenými parkovišti).

Občerstvení a odpočinková zóna

V době od 9:00 do 17:00 hodin si budete moci v bistru v AC BALUO zakoupit občerstvení. Součástí bistra je i odpočinková zóna nejen pro vás, ale i váš doprovod.

Výsledky přijímacího řízení

Konečné výsledky se dozvíte v e-přihlášce. Předpokládaný termín zveřejnění je do konce první poloviny měsíce června.

 

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, v úředních hodinách na Oddělení pro studium fakulty.

Konečné rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu obdržíte do e-přihlášky (sekce "Dokumenty"), zatímco rozhodutí o nepřijetí ke studiu obdržíte poštou (v průběhu měsíce července).

 

Kladné rozhodnutí děkana

Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury.

Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu.

 

Negativní rozhodnutí děkana

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro daný akademický rok je ukončováno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Adresa pro doručení odvolání:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Zápis ke studiu

K řádnému zapsání ke studiu budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

Před samotným zápisem vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských internetových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

 

Přehled termínů zápisů ke studiu

Studijní program Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
  Datum a čas zápisu Datum a čas zápisu
Fyzioterapie 1. 9. 2023 9:30 hod.  
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 1. 9. 2023 9:30 hod. 1. 9. 2023 9:30 hod.
Rekreologie – pedagogika volného času 4. 9. 2023 8:30 hod. 4. 9. 2023 8:30 hod.
Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců   8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 31. 8. 2023 10:00 hod. 8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova pro vzdělávání – maior
kombinace dvou studijních programů
30. 8. 2023 10:00 hod.  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 1. 9. 2023 9:30 hod. 8. 9. 2023 9:00 hod.
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 1. 9. 2023 9:30 hod. 1. 9. 2023 9:30 hod.
Trenérství a sport – pedagogika volného času   8. 9. 2023 9:00 hod.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)