Specializace

Přírodovědné a biomedicínské/zdravovědné zaměření kinantropologie

Biomechanika pohybu člověka

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Biomechanická analýza chůze u vybraných skupin populace – stanovení obecných mechanismů chodeckých stereotypů v závislosti na vnitřních funkčních podmínkách jedince a charakteristikách fyzikálního prostředí
 2. Posturální stabilita vybraných skupin populace ve statických, kvazistatických a dynamických situacích

Školitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení stability běhu s využitím netradičních metod

Didaktika sportu | sportovní trénink

Školitel: Mgr. Karel Hůlka, Ph.D., Katedra sportu

Témata dizertačních prací:

 1. Rozvoj a ověřování vlastností geolokačních systémů v prostředí sportovních her
 2. Možnosti zatěžování ve sportovních hrách brankového typu
 3. Diagnostika kondiční připravenosti hráčů ve sportovních hrách

Školitel: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., Katedra sportu

Témata dizertačních prací:

 1. Výkonnostní a zdravotně-preventivní účinky tréninkových programů stimulace síly dolních končetin na svalové a nervosvalové funkce u mladých sportovců

Funkční antropologie

Školitel: doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení kombinovaného efektu pohybové aktivity, sedavého chování a spánku na dětskou obezitu pomocí analýzy kompozičních dat
 2. Analýza asociací mezi tělesným složením a pohybovou aktivitou u vybraných populačních skupin – průřezová a prospektivní analýza

 

Školitelka: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Hodnocení vybraných parametrů seniorské křehkosti a životní spokojenosti u institucionalizovaných seniorů
 2. Hodnocení vizuomotorické koordinace a paměťových schopností u institucionalizovaných seniorů
  prostřednictvím Vienna test systemu
 3. Vliv pohybové aktivity na změny vybraných somatických parametrů u různých populačních skupin
 4. Vliv exogenních činitelů na vybrané somatické charakteristiky u dětí školního věku
 5. Morfologické charakteristiky nohy ve vztahu k tělesným parametrům

Fyziologie pohybu člověka

Školitel: doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

 1. Laboratorní screening odezvy organismu ve vztahu k predikci vzniku akutní horské nemoci
 2. Vztah mezi úrovní kardiální vagové regulace a adaptační odezvou na hypoxický trénink
 3. Účinky hydrogenované vody na organismus během zatížení a zotavení
 4. Hodnocení stresové odezvy organismu pomocí analýzy slin

Fyzioterapie v kinantropologii

Školitel: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Vliv chronických onemocnění dýchacího systému na úroveň pohybové aktivity, na běžné denní
  aktivity, rovnováhu, toleranci zátěže, symptomy onemocnění a kvalitu života ve vztahu ke zdraví
 2. Vliv plicní rehabilitace u chronických onemocnění dýchacího systému na úroveň pohybové aktivity,
  na běžné denní aktivity, rovnováhu, toleranci zátěže, symptomy onemocnění a kvalitu života ve
  vztahu ke zdraví

 

Školitel: prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Objektivní nálezy a subjektivní obtíže osob s bolestmi páteře a nosných kloubů ve vztahu k jejich
  pohybovému režimu
 2. Autonomní reaktivita hodnocená metodou spektrální analýzy u vybraných stavů v rehabilitaci
  a fyzioterapii
 3. Vliv různých typů dýchání a dechových cvičení na autonomní reaktivitu člověka

 

Školitel: PhDr. David Smékal, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Vztah mezi ortodontickou péčí a vznikem temporomandibulární poruchy v dětském a dospělém věku
 2. Efekt vibrace na neuromuskulární kontrolu u pacientů po poranění kolenního kloubu

 

Školitel: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Predikce chůze u osob po amputaci dolní končetiny

Motorika člověka | pohybové učení, řízení pohybu

Školitel: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Účinky stroboskopického vizuálního tréninku ve sportu nebo profesních dovedností
 2. Vizuomotorická intervence založená na metodě quiet eye u dětí s ADHD
 3. Senzomotorické reakce jako neurokognitivní markery vývojové poruchy koordinace a ADHD u dětí
 4. Revalidace Testu motoriky pro děti MABC-2 v ČR

  Společensko-vědní a humanitní zaměření kinantropologie

  Environmentální kinantropologie

  Školitel: doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Institut aktivního životního styluKonzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

  Témata dizertačních prací:

  1. Verifikace nových technologií k monitoringu pohybové aktivity
  2. Komplexní monitoring PA adolescentů s využitím systému INDARES
  3. Komplexní monitoring PA adolescentů a podmínek prostředí s využitím systému INDARES
  4. Hodnocení PA adolescentů v podmínkách prostředí s využitím objektivních systémů hodnocení prostředí (GPS, GIS, PALMS, MAPS)

  Filosofická a sociokulturní kinantropologie

  Školitel: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Katedra rekreologie

  Témata dizertačních prací:

  1. Možnosti překročení stávajícího paradigmatu boje s obezitou a sedavým chováním – transracionální
   a spirituální techniky
  2. Náboženství, spiritualita, sport
  3. Role pohybu v české tradici výchovy v přírodě a holistické výchově (v diskursu zážitkové pedagogiky)
  4. Zdroje smyslu života (po skončení sportovní kariéry)

  Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace

  Školitel: doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Katedra aplikovaných pohybových aktivit

  Témata dizertačních prací:

  1. Kompetence a postoje učitelů tělesné výchovy a studentů učitelství tělesné výchovy ve vztahu k práci v integrované tělesné výchově
  2. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově
  3. Vliv specifických programů aplikovaných pohybových aktivit na kvalitu života osob s tělesným postižením, jejich sebepojetí a vybrané motorické kompetence

  Pohybová a sportovní edukace

  Školitel: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Katedra společenských vědKonzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

  Témata dizertačních prací:

  1. Školní tělesná výchova, profesní příprava učitelů tělesné výchovy v kontextu moderních a žádaných trendů v přípravě učitelů
  2. Vliv specifických vyučovacích postupů a strategií na efektivitu edukačního procesu v tělesné výchově

   

  Školitel: doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Katedra společenských věd

  Témata dizertačních prací:

  1. Komplexní monitorování PA a sedavého chování u adolescentů v segmentech dne
  2. Role zpětné informace v ovlivňování životního stylu adolescentů
  3. Gramotnost v oblasti pohybově aktivního životního stylu adolescentů
  4. Profesní příprava učitelů založená na evidence-based

  Pohybová aktivita a životní styl

  Školitel: doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

  Témata dizertačních prací:

   1. Inovativní metody a přístupy k hodnocení pohybové aktivity
   2. Tělesná zdatnost dětí v České republice v kontextu jejich pohybové aktivity a prostředí

    

   Školitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Institut aktivního životního stylu
   Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

   Témata dizertačních prací:

   1. Skladba školní pohybové aktivity v rozdílných edukačních podmínkách
   2. Asociace mezi preferencemi, provozovanými typy a intenzitou pohybových aktivit adolescentů
   3. Verifikace doporučení ke školní pohybové aktivitě

    

   Školitel: Mgr. František Chmelík, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

   Témata dizertačních prací:

   1. Porovnání naměřené úrovně pohybové aktivity pomocí moderních monitorovacích zařízení
   2. Hodnocení pohybové aktivity u specifických skupin populace

    

   Školitel: doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

   Témata dizertačních prací:

   1. Longitudinální sledování pohybové aktivity a sedavého chování seniorů ve vztahu ke zdraví
   2. Pohybová aktivita a sedavé chování seniorů v kontextu zastavěného prostředí
   3. 24-hodinové chování seniorů ve vztahu ke zdraví

    

   Školitel: prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., Institut aktivního životního stylu
   Konzultant s podílem na řešení: Doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

   Témata dizertačních prací:

   1. Trendy a koreláty nadváhy/obezity Českých adolescentů vzhledem k socioekonomickému statusu rodin v období let 2002-2018
   2. Současné trendy v pohybové aktivitě a sedavém chování Českých adolescentů z rodin s odlišným socioekonomickým statusem v období let 2002-2018
   3. Změny ve stravovacím chování Českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti v průběhu let 2002-2018
   4. Využití formální konceptuální analýzy k hodnocení "Health Behaviour of School Aged Children" (HBSC) dotazníků
   5. Vizualizace dat z HBSC dotazníků

    

   Školitel: doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

   Témata dizertačních prací:

   1. Vztah pohybové aktivity a sedavého chování dětí a jejich rodičů s ohledem na faktory rodinného a školního prostředí
   2. Zdravý a aktivní životní styl adolescentů v kontextu rodinného prostředí: HBSC studie

   Psychologická kinantropologie

   Školitelka: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., Katedra společenských věd v kinantropologii

   Téma dizertačních prací:

   1. Vztahy a sexualita v tělesné výchově
   2. Sexualita a vztahy ve sportu
   3. Stres a jeho zvládání ve sportu

   Rekreologie

   Školitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Katedra rekreologie

   Téma dizertačních prací:

   1. Volný čas, životní styl a zdravotní chování vybraných skupin populace
   2. Parky, rekreační plochy a dětská hřiště v kontextu komunální politiky a životního stylu obyvatel
   3. Volný čas, rekreační aktivity a aktivní formy cestovního ruchu

    

   Školitel: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D., Katedra rekreologie

   Téma dizertačních prací:

   1. Typologie volnočasových pohybových aktivit v kontextu životního stylu vybraných skupin populace
   2. Struktura a trendy volnočasových pohybových aktivit u vybrané populační skupiny