Úřední deska

Oznámení

Pracovní nabídky

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení

Zatím nejsou žádná oznámení.

Archiv

Zatím nejsou žádná oznámení v archivu.

Vnitřní předpisy FTK UP

FTK-A-17/03Statut FTK UP
FTK-A-17/02Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01Jednací řád Akademického senátu FTK UP
Jednací řád Vědecké rady FTK UPJednací řád Vědecké rady FTK UP

Vnitřní normy FTK UP

FTK-B-18/04Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci
FTK-B-18/02Pokladní operace a režim pokladní služby na nákladovém středisku
Aplikační centrum BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
FTK-B-18/01Plán dovolených na rok 2018 na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Plán dovolené na rok 2018
FTK-B-17/01Výše příspěvku na stravování na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
16/1-HNOrganizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
16/1-SD

Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Individuální studijní plán
– Příloha č. 2: Hodnocení studijních výsledků
– Příloha č. 3: Přihláška ke státní doktorské zkoušce
– Příloha č. 4: Informace o studentovi DSP Kinantropologie
– Příloha č. 5: Přehled publikační činnosti

16/1-SD
EN          
Study in the Doctoral Study Programme in Kinanthropology at Faculty of Physical Culture
– Appendix 1: Individual Study Plan
– Appendix 2: Evaluation of Study Results
– Appendix 3: Application for the State Doctoral Examination and Dissertation Defence
– Appendix 4: Student Information
– Appendix 5: Overview of Publication and Research Activities
13/2-SDRigorózní řízení na FTK UP v Olomouci
10/5-SDProvozní řád výcvikového střediska FTK UP Pastviny
09/3-SD

Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Návrh výplaty stipendií ze stipendijního fondu FTK
Návrh výplaty stipendií (projekty, akce)

08/2-SDEtická komise FTK UP
17/2-MPDStanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální
podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory
17/1-MPDPlán dovolených na rok 2017 na FTK UP
– Příloha č. 1: Plán dovolené na rok 2017
16/4-MPDKvantifikace pracovních činností akademických zaměstnanců Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
16/3-MPDFond podpory zahraničních služebních cest na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2017
– Příloha č. 1: Žádost o finanční podporu zahraniční služební cesty
– Příloha č. 2: Zpráva ze zahraniční služební cesty
07/1-MPDŘád celoživotního vzdělávání na FTK UP
– dodatek č. 1: Zavádění údajů do systému elektronické evidence Malý STAG
– dodatek č. 2: Poplatky za studium
11/9-RDČerpání nepřímých nákladů projektů OP VK

Výroční zprávy

VZČ 2016Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2016
VZH 2016Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2016
VZČ 2015Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2015
VZH 2015Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2015
VZČ 2014Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2014
VZH 2014Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2014
VZČ 2013Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2013
VZH 2013Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2013
VZČ 2012Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2012
VZH 2012Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2012
VZČ 2011Výroční zpráva o činnosti FTK UP za rok 2011
VZH 2011Výroční zpráva o hospodaření FTK UP za rok 2011
VZ 2010Výroční zpráva FTK UP za rok 2010
VZ 2009Výroční zpráva FTK UP za rok 2009
VZ 2008Výroční zpráva FTK UP za rok 2008
Čerpání finačních prostředků za rok 2008
PČ 2008Přehled činnosti FTK UP za rok 2008
VZ 2007Výroční zpráva FTK UP za rok 2007
PČ 2007Přehled činnosti FTK UP za rok 2007
VZ 2005Výroční zpráva FTK UP  za rok 2005
Příloha k Výroční zprávě FTK UP
VZ 2004Výroční zpráva FTK UP za rok 2004
PČ 2003-2005Zpráva o činnosti FTK UP v letech 2003–2005 (pro akademickou obec)

Strategické záměry

SZ 2018Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2018
SZ_2017Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2017
ADZ 2016Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2016
ADZ 2015Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2015
ADZ 2014Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2014
ADZ 2013Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2013
ADZ 2012Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2012
ADZ 2011Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2011
DZ 2011-2015Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011–2015
ADZ 2010Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2010
ADZ 2009Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2009
ADZ 2008Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2008
ADZ 2007Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2007
ADZ 2006Aktualizace záměru FTK UP do roku 2006

Akreditace

Připravované akreditace

V roce 2015 žádá Fakulta tělesné kultury o akreditaci oborů v anglickém jazyce:

 • Adapted Physical Activity
 • Physical Activity and Active Living

Platné akreditace

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Kinantropologie, studijní obor Kinantropologie
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
 • Navazující magisterský program Tělesná výchova a sport, studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova,  Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • včetně rigorózního řízení (PhDr.)
 • Navazující magisterský program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
 • Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obory: Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova, Management sportu a trenérství, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
 • Bakalářský studijní program Rehabilitace, studijní obor Fyzioterapie
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení na FTK UP

 • Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení

 • Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Habilitační a profesorská řízení

Veškeré informace o zahájených či ukončených habilitačních a profesorských řízení jsou uvedeny na stránkách Vědy a výzkumu FTK UP.

Dokumenty a normy Univerzity Palackého

Normy a dokumenty UP jsou zavěšeny na úřední desce UP.

Vysokoškolský zákon

Legislativní normy týkající se vysokých škol naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.