Děkanát

Sekretariát děkana

Děkan je vrcholný představitel fakulty, řídí ji, jejím jménem jedná a rozhoduje. Sekretariát děkana je základním pracovištěm pro korespondenci s fakultou.

Personální složení

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 3.26

Mgr. Lucie Špatenková
asistentka děkana
T: +420 585 636 009
E: lucie.spatenkova@upol.cz
místnost: NA 3.27

Miriam Horová
referentka
T: +420 585 636 015
E: miriam.horova@upol.cz
místnost: NA 3.13

 • zahraniční cestovní příkazy
 • rezervace fakultních prostor pro externí subjekty

Oddělení pro studium

Vede evidenci a agendu studentů, má na starosti přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu, přípravu přijímacího řízení, zápisu studentů, státních závěrečných zkoušek a slavnostních aktů – imatrikulací a promocí. Dohlíží na dodržování Studijního a zkušebního řádu UP.

Korespondenční adresa

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 4.24


RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 3.07

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Soňa Látalová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: sona.latalova@upol.cz
místnost: NA 3.10

 • Bakalářské studijní programy:
  • Fyzioterapie
  • Rekreologie – pedagogika volného času (prezenční forma studia)
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikovaná fyzioterapie
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 3.06

 • Bakalářské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
  • Rekreologie – pedagogika volného času (kombinovaná forma studia)
  • Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců
  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (ATV)
  • Trenérství a sport – pedagogika volného času
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
  • Tělesná výchova a sport – Rekreologie
  • Trenérství a management sportu
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku (ATV)

Mgr. Martina Vinterová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: martina.vinterova@upol.cz
místnost: NA 3.08

 • Bakalářské studijní programy:
  • Tělesná výchova pro vzdělávání – maior (kombinace dvou studijních programů)
  • Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi
 • Navazující magisterské studijní programy:
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi

Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
správce e-learningových systémů
a přijímacího řízení

T: +420 585 636 011
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NA 3.07


Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 2.19


Úřední hodiny

Pondělí   09:00–12:00
Úterý   09:00–12:00
Středa   09:00–12:00
Čtvrtek   09:00–12:00
Pátek  

Oddělení pro vědu a výzkum

Zodpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na fakultě. Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou činnost fakulty, včetně evidence jejích výstupů v OBD, připravuje podklady pro zasedání Vědecké rady FTK UP, řídí vydávání vědeckých časopisů, eviduje a koordinuje odborné konference a semináře pořádané fakultou.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NB 3.19

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
místnost: NB 3.12

Mgr. Michal Vorlíček, Ph.D.
referent pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 744
M: +420 774 494 404
E: michal.vorlicek@upol.cz
místnost: NB 3.26

Oddělení pro organizaci

Zabezpečuje vnitřní organizaci procesů a činností na fakultě. Spolupodílí se na organizaci státních závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek i na koordinaci rozvrhových a jiných významných akcí fakulty. Odpovídá za proces normotvorby a koordinaci fakultních norem a smluv, tvorbu výročních zpráv. Koordinuje dislokaci fakultních pracovišť a inovaci vybavení.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 1.66

Mgr. Markéta Hajduková
samostatná odborná referentka pro organizaci
T: +420 585 636 053
E: marketa.hajdukova@upol.cz
místnost: NC 2.28

Oddělení pro informační technologie

Dbá o rozvoj a provoz informačních technologií a dohlíží nad technickou a formální úpravou webových stránek fakulty. Zodpovídá za provoz fakultní počítačové sítě, provádí základní technické a programové zabezpečení, spravuje výpočetní techniku.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 1.66

Ing. Pavel Brázda
správce počítačové sítě (zaměstnanec CVT)
T: +420 585 636 040
M: +420 739 249 059
E: pavel.brazda@upol.cz
místnost: NA 4.26

Mgr. Jiří Veverka, DiS.
správce lokální počítačové sítě
a internetových stránek fakulty

T: +420 585 636 041
E: jiri.veverka@upol.cz
místnost: NA 4.28

Ing. Petr Štěpaník
technik
T: +420 585 636 404
E: petr.stepanik@upol.cz
místnost: NB 2.23

Mgr. Jiří Vrba
konzultant audiovizuální techniky
T: +420 585 636 038
E: jiri.vrba@upol.cz
místnost: NC 2.17

Oddělení pro zahraniční spolupráci

Zodpovídá za cizojazyčnou výuku na fakultě, koordinuje a řídí programy mezinárodní spolupráce a stipendijní pobyty v zahraničí, také jazykovou přípravu zaměstnanců.

Personální složení

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 3.14

RNDr. Markéta Kudláčková
koodinátorka zahraniční spolupráce
T: +420 585 636 352
E: marketa.kudlackova@upol.cz
místnost: NA 3.12

 • vyjíždějící studenti a akademičtí pracovníci
 • mezinárodní smlouvy

Mgr. Jitka Martincová
koodinátorka zahraniční spolupráce
E: jitka.martincova@upol.cz
T: +420 585 636 046
místnost: NA 3.12

 • přijíždějící studenti a akademičtí pracovníci

Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Garantuje oblast public relations. Připravuje dny otevřených dveří a další popularizační akce fakulty. Odpovídá za evidenci projektů.

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.14

Mgr. Barbora Suchánková
koordinátorka Public Relations
T: +420 585 636 371
E: barbora.suchankova@upol.cz
místnost: NA 2.21

Bc. Markéta Černá
koordinátorka Public Relations
T: +420 585 636 371
E: marketa.cerna01@upol.cz
místnost: NA 2.21

Bc. Adéla Vymazalová
fotografka
T: +420 585 636 358
E: adela.vymazalova@upol.cz
místnost: NA 2.20

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního a dalšího vzdělávání. Zajišťuje poradenskou činnost pro studenty i zaměstnance v oblasti studijní, psychologické i v oblasti profesního poradenství.

Přehled všech aktivit oddělení naleznete na těchto internetových stránkách https://czvftk.upol.cz/

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.14

czvftk.upol.cz

Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.
koordinátor trenérských studií
T: +420 585 636 506
E: karel.hulka@upol.cz
místnost: HY 303

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 3.11

Úsek tajemníka

Zabezpečuje technicko-hospodářský chod fakulty. Zahrnuje oddělení ekonomické, pokladnu, podatelnu a archiv, oddělení personálně-mzdové a také oddělení provozní, které zajišťuje správu a úklid budov nebo například vedení skladu sportovně-technického vybavení. Spravuje Výcvikové středisko Pastviny.

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 3.19

 

Ing. Jiří Přidal
metodik financování a účetnictví
T: +420 585 636 082
E: jiri.pridal@upol.cz
místnost: NC 1.16

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
vedoucí oddělení
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 3.17

Sylva Hrubá
všeobecná účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 3.15

Bc. Renáta Vaďurová
všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 3.16

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 3.15

| Pokladna, podatelna

Helena Stránská
pokladní, referentka pro podatelnu
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 3.28

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 3.18

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 3.18

| Archiv

Hana Studená
správkyně archivu
T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC P1.20

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 3.14

— vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 704 856 131
E: ftkdekanat@upol.cz
Jana Koláčková
Eva Stejskalová
Jaroslava Tesařová

budova center (NB)
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
František Piňos

budova Hynaisova (HY)
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Ing. Bedřich Bílek
Marie Nesslerová

— úklid
budova děkanátu (NA)

Gabriela Lužná
Zuzana Navrátilová
Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová

budova center - CKV (NB)
Irena Dofková
Pavlína Pauchová

budova pedagogů (NC)
Pavlína Kubíčková
Hana Studená

budova Hynaisova (HY)
Hana Studená

— údržba
T: +420 585 636 071
Josef Hlobil
Lubomír Pauch
Petr Šebesta

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek – více informací zde
Hana Studená
T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC P1.20

Výcvikové středisko Pastviny

Středisko se nachází v malebném prostředí Orlických hor v blízkosti přehradní nádrže a nabízí možnost zde strávit příjemnou aktivní dovolenou nebo sportovně rekreační pobyt či specializované sportovní soustředění. Ubytovací kapacita 138 míst v chatkách i pokojích se sociálním zázemím, společenské místnosti, sauna, tartanová i antuková hřiště, tréninková tenisová stěna, půjčovna kol, koloběžek i kánoí.

Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.pastviny.upol.cz

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 3.11

pastviny.upol.cz

Petr Čuma
vedoucí Výcvikového střediska Pastviny
M: +420 734 261 728
adresa: Výcvikové středisko Pastviny FTK UP | Studenecká zátoka 43 | 564 01 Pastviny

Bc. Renáta Vaďurová
referentka | objednávky, volné termíny
T: +420 585 636 034
M: +420 730 527 841
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 3.23

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)