Děkanát

Sekretariát děkana

Děkan je vrcholný představitel fakulty, řídí ji, jejím jménem jedná a rozhoduje. Sekretariát děkana je základním pracovištěm pro korespondenci s fakultou.

Personální složení

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
T: +420 585 636 001
E: michal.safar@upol.cz
místnost: NA 313

Mgr. Lucie Špatenková
asistentka děkana
T: +420 585 636 009
E: lucie.spatenkova@upol.cz
místnost: NA 313

Miriam Horová
T: +420 585 636 015
E: miriam.horova@upol.cz
místnost: NA 324

Oddělení pro studium

Vede evidenci a agendu studentů, má na starosti přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu, přípravu přijímacího řízení, zápisu studentů, státních závěrečných zkoušek a slavnostních aktů – imatrikulací a promocí. Dohlíží na dodržování Studijního a zkušebního řádu UP.

Korespondenční adresa

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium, zástupce děkana
T: +420 585 636 111
E: zbynek.svozil@upol.cz
místnost: NC 424

RNDr. Svatopluk Horák
vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
místnost: NA 325

 • správce databáze STAG
 • akreditační řízení
 • přijímací řízení
 • státní zkoušky
 • druhopisy diplomů
 • uznání zahraničního vzdělání
 • posudková činnost

Mgr. Olga Halásová
studijní referentka
T: +420 585 636 013
E: olga.halasova@upol.cz
místnost: NA 328

 • přijímací řízení
 • stipendia
 • ubytování studentů (koleje)
 • studijní obory: Fyzioterapie, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie (prezenční forma studia)

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
místnost: NA 328

 • přijímací řízení
 • studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie (kombinovaná forma studia), Trenérství a management sportu, Trenérství a sport

Milena Dostálová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: milena.dostalova@upol.cz
místnost: NA 327

 • studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
místnost: NB 219

Úřední hodiny

Pondělí 08:00–10:00 13:00–14:00
Úterý
Středa 08:00–10:00 13:00–14:00
Čtvrtek 08:00–10:00
Pátek 09:00–11:00 13:00–14:00

Oddělení pro vědu a výzkum

Zodpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na fakultě. Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou činnost fakulty, včetně evidence jejích výstupů v OBD, připravuje podklady pro zasedání Vědecké rady FTK UP, řídí vydávání vědeckých časopisů, eviduje a koordinuje odborné konference a semináře pořádané fakultou.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
místnost: NB 327

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
místnost: NB 312

Mgr. Michal Vorlíček
referent pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 744
M: +420 774 494 404
E: michal.vorlicek@upol.cz
místnost: NB 326

Oddělení pro organizaci

Zabezpečuje vnitřní organizaci procesů a činností na fakultě. Spolupodílí se na organizaci státníchzávěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek i na koordinaci rozvrhových a jiných významných akcí fakulty. Odpovídá za proces normotvorby a koordinaci fakultních norem a smluv, tvorbu výročních zpráv. Koordinuje dislokaci fakultních pracovišť a inovaci vybavení. Spravuje Výcvikové středisko Pastviny.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 166

Ing. Klára Coufalová
samostatná odborná referentka pro organizaci
T: +420 585 636 053
E: klara.coufalova@upol.cz
místnost: NC 228

Oddělení pro informační technologie

Dbá o rozvoj a provoz informačních technologií a dohlíží nad technickou a formální úpravou webových stránek fakulty. Zodpovídá za provoz fakultní počítačové sítě, provádí základní technické a programové zabezpečení, spravuje výpočetní techniku.

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 166

Mgr. Lukáš Jakubec
správce internetových stránek FTK
a e-learningových systémů

T: +420 585 636 113
E: lukas.jakubec@upol.cz
místnost: NB 310

Mgr. Jiří Veverka, DiS.
správce lokální počítačové sítě

T: +420 585 636 041
E: jiri.veverka@upol.cz
místnost: NA 414

Ing. Pavel Brázda
správce počítačové sítě (zaměstnanec CVT)
T: +420 585 636 040
M: +420 739 249 059
E: pavel.brazda@upol.cz
místnost: NA 414

Ing. Petr Štěpaník
technik
T: +420 585 636 404
E: petr.stepanik@upol.cz
místnost: NB 223

Mgr. Jiří Vrba
konzultant v oblasti audiovizuální techniky
T: +420 585 636 038
E: jiri.vrba@upol.cz
místnost: NC 217

Oddělení pro zahraniční spolupráci

Zodpovídá za cizojazyčnou výuku na fakultě, koordinuje a řídí programy mezinárodní spolupráce a stipendijní pobyty v zahraničí, také jazykovou přípravu zaměstnanců.

Personální složení

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 312

RNDr. Markéta Václavíková
fakultní koodinátor pro vyjíždějící studenty a akademické pracovníky
T: +420 585 636 352
E: marketa.vaclavikova@upol.cz
místnost: NA 318

Mgr. Jitka Martincová
fakultní koodinátor pro přijíždějící studenty a akademické pracovníky
T: +420 585 636 046
E: jitka.martincova@upol.cz
místnost: NA 404

Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Garantuje oblast public relations. Připravuje dny otevřených dveří a další popularizační akce fakulty. Odpovídá za evidenci projektů.

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 238

Bc. Kristýna Navrátilová
koordinátor PR aktivit
T: +420 585 636 371
E: kristyna.navratilova@upol.cz
místnost: NA 213

Mgr. Michal Zbraněk
koordinátor PR aktivit pro sportovní záležitosti
T: +420 585 636 362
E: michal.zbranek@upol.cz
místnost: NA 213

Bc. Mojmír Fryčák
PR koordinátor
T: +420 585 636 362
E: mojmir.frycak01@upol.cz
místnost: NA 213

Mgr. Lukáš Ondrášek
grafik
T: +420 585 636 362
E: lukas.ondrasek@upol.cz
místnost: NA 213

Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.
projektový manažer
T: +420 585 636 704
E: jan.pavelka@upol.cz
místnost: NC 330

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního a dalšího vzdělávání. Zajišťuje poradenskou činnost pro studenty i zaměstnance v oblasti studijní, psychologické i v oblasti profesního poradenství.

Přehled všech aktivit oddělení naleznete na těchto internetových stránkách https://czvftk.upol.cz/

Personální složení

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 238

czvftk.upol.cz

Mgr. Dagmar Šlézarová
vedoucí celoživotního vzdělávání
T: +420 585 636 454
E: dagmar.slezarova@upol.cz
místnost: NA 319

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 215

Úsek tajemníka

Zabezpečuje technicko-hospodářský chod fakulty. Zahrnuje oddělení ekonomické, pokladnu, podatelnu a archiv, oddělení personálně-mzdové a také oddělení provozní, které zajišťuje správu a úklid budov nebo například vedení skladu sportovně-technického vybavení.

Personální složení

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
místnost: NA 311

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
vedoucí ekonomického oddělení
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 322

Sylva Hrubá
všeobecná účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 320

Bc. Renáta Vaďurová
všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 320

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 310

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 310

| Pokladna, podatelna, archiv

Helena Stránská
pokladní, referentka pro podatelnu a archiv
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 315

Věra Kalinová
referentka spisové služby
T: +420 585 636 312
E: vera.kalinova@upol.cz
místnost: NA 212

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 321

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně kompenzačních pomůcek – více informací zde
Hana Studená

T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC 020

kustod | budova Hynaisova
Josef Hlobil

T: +420 585 636 071

údržba
T: +420 585 636 071
Josef Cholasta
Vladimír Pauch
Petr Šebesta

úklid
budova děkanátu (NA)

Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová
Zdeňka Slehová

budova pedagogů (NC)
Hana Studená
Pavlína Kubíčková

budova Hynaisova
Irena Dofková

vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 728 999 842
E: ftkdekanat@upol.cz
Jana Koláčková
Růžena Mašlejová
Eva Stejskalová
Jaroslava Tesařová

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
Ing. Jaroslav Pitner

budova Hynaisova
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Marie Nesslerová
Ing. Bedřich Bílek

Výcvikové středisko Pastviny

Středisko se nachází v malebném prostředí Orlických hor v blízkosti přehradní nádrže a nabízí možnost zde strávit příjemnou aktivní dovolenou nebo sportovně rekreační pobyt či specializované sportovní soustředění. Ubytovací kapacita 148 míst v chatkách i pokojích se sociálním zázemím, společenské místnosti, sauna, tartanová i antuková hřiště, tréninková tenisová stěna, půjčovna kol, koloběžek i kánoí.

Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.pastviny.upol.cz

Personální složení

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro organizaci
T: +420 585 636 152
E: iva.dostalova@upol.cz
místnost: NC 166

pastviny.upol.cz

Eva Šponerová
vedoucí Výcvikového střediska Pastviny
T: +420 465 637 214
M: +420 734 261 728, +420 605 117 768
adresa: Výcvikové středisko Pastviny FTK UP | Studenecká zátoka 43 | 564 01 Pastviny

Bc. Renáta Vaďurová
referentka | objednávky, volné termíny
T: +420 585 636 034
M: +420 730 527 841
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323