Výběrové řízení

Výběrové řízení FTK UP na zahraniční studijní pobyty v AR 2018/2019

FTK UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů:

A)  na vysokoškolských institucích v tzv. programových zemích, tj. v evropských zemích na základě bilaterálních smluv o mobilitě v rámci programu Erasmus;

B)  na vysokoškolských institucích v tzv. partnerských zemích, tj. mimo Evropu.

Výběrové řízení je určeno přednostně pro studenty FTK UP, a to ve všech programech a oborech, v prezenční i kombinované formě studia. Nepředpokládá se účast studentů jiných fakult UP. Pokud by k tomu došlo, přednost při výběru mají vždy studenti FTK.

Studenti mohou podat v tomto výběrovém řízení pouze jednu přihlášku v části A a jednu přihlášku v části B. Celkem je tedy možné předložit na rok 2018/19 maximálně dvě přihlášky.

V části A je možné do přihlášky uvést až tři studijní destinace, z nichž destinace uvedená na prvním místě je považována za prioritní, další dvě za náhradní.

V části B je možné do přihlášky uvést pouze jednu studijní destinaci.

Informace pro část A

Nabídka studijních pobytů pro část A je uvedena v nové aplikaci Erasmus+ určené k administraci mobility Erasmus na Univerzitě Palackého v Olomouci. Práce se systémem je intuitivní, pro jistotu je ale detailně popsána pod zeleným tlačítkem Nápověda na wiki.upol.cz na vstupní straně systému. Ke vstupu do systému použijte přihlašovací údaje do systému Portál UP/STAG.

V  části A výběrového řízení předkládáte přihlášku on-line prostřednictví systému Erasmus+ a (POZOR!!!) také v tištěné verzi, která bude k dispozici teprve po on-line předložení.

Způsob a termín předložení přihlášky

Postup:

 1. On-line předložení: do 31. 1. 2018 (poté se systém uzavře a přihlášku již nebude možné odeslat). Nenechávejte předložení přihlášky na poslední chvíli! Pokud přihlášku předložíte a uvědomíte si, že jste v ní udělali nějakou chybu, NERUŠTE JI!! Obraťte se na Mgr. Zuzanu Hanelovou (zuzana.hanelova@upol.cz, 585636352). Mgr. Hanelová má možnost vrátit již odevzdanou přihlášku v systému do stavu „vytvořená“, kdy si ji budete moci opravit. Pokud v systému přihlášku zrušíte, bude s předložením další, opravené přihlášky opravdu velký problém. Systém je totiž nastaven na předložení jediné přihlášky.
 2. Po odeslání přihlášky v systému ji vytiskněte a podepište. Vytiskněte také všechny požadované přílohy (nemusíte je tisknout až ze systému, můžete si samozřejmě výtisky připravit už předtím). Pozor ale! Povinné dokumenty uploadované v systému a předložené v tiskové podobě se musejí shodovat.
 3. Podepsaný výtisk přihlášky se všemi přílohami odevzdejte do kanceláře zahraničních vztahů FTK UP (3. podlaží děkanátu, č. 318) do 5. 2. 2018, 20.00 hod. V případě nepřítomnosti koordinátorky zanechejte přihlášku na vrátnici děkanátu na jméno Zuzana Hanelová. Výtisk přihlášky je možné odeslat také poštou, a to tak, aby byl doručen na FTK UP nejpozději 5. 2. 2018. Doručovací adresa: Zuzana Hanelová, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Do levého dolního rohu obálky uveďte ZSP 2018/19.
 4. Seznam příloh je uveden níže v části Informace pro část A i B.

Informace pro část B

Nabídka studijních pobytů pro všechny studijní obory FTK UP mimo obor fyzioterapie:

 • Shanghai Sport University, Šanghaj (Čína; studium v čínštině, součástí studia je intenzivní kurz čínštiny, základní znalost čínštiny je výhodou, stejně tak jako několikaletá aktivní činnost v oblasti čínských bojových umění či stolního tenisu). Dva pobyty na jeden semestr nebo jeden pobyt na celý akademický rok.
 • Hangzhou Normal University, Hangzhou (Čína; studium v angličtině a čínštině s podporou angličtiny, alespoň základní znalost čínštiny výhodou). Dva pobyty na jeden semestr.
 • Beijing Sport University, Peking (Čína, studium v angličtině a čínštině s podporou angličtiny, alespoň základní znalost čínštiny výhodou). 1 pobyt na jeden semestr.
 • Nippon Sport Science University, Tokio/Yokohama (Japonsko; studium v japonštině, základní znalost japonštiny již v době výběrového řízení je výhodou, předpokládá se delší zájem/činnost v oblasti japonských bojových umění nebo sportovní gymnastiky/gymnastiky pro všechny). Dva pobyty na jeden semestr nebo jeden pobyt na celý akademický rok. VŘ je vypisováno v rámci mimoevropské mobility Erasmus+, pokud bude FTK UP na rok 2018/19 přidělena stipendijní kvóta. Pokud kvóta přidělena nebude, bude studijní pobyt financován z jiného zdroje.
 • University of Alberta, Edmonton (Kanada; studium v angličtině; od uchazečů je požadována velmi dobrá znalost angličtiny, minimálně B2). Dva pobyty na jeden semestr. Studijní pobyty jsou na žádost partnerské instituce určeny pouze pro studenty Bc. studia. Doporučená úroveň AJ: B2/C1. VŘ je vypisováno v rámci mimoevropské mobility Erasmus+, pokud bude FTK UP na rok 2018/19 přidělena stipendijní kvóta. Pokud kvóta přidělena nebude, bude studijní pobyt financován z jiného zdroje.
 • Camosun College, Victoria (Kanada; studium v angličtině; od uchazečů je požadována velmi dobrá znalost angličtiny). 2 pobyty na jeden semestr. Studijní pobyty jsou vzhledem k tomu, že partnerská instituce nenabízí magisterské studium, určeny pouze pro studenty Bc. studia. Doporučená úroveň AJ: minimálně B2. VŘ je vypisováno v rámci mimoevropské mobility Erasmus+, pokud bude FTK UP na rok 2018/19 přidělena stipendijní kvóta. Pokud kvóta přidělena nebude, bude studijní pobyt financován z jiného zdroje.

Nabídka studijních pobytů pro obor fyzioterapie:

 • The Academic College at the Wingate Institute (Izrael; studium v angličtině a hebrejštině s podporou angličtiny; od uchazečů je požadována velmi dobrá znalost angličtiny). Jeden pobyt na jeden semestr. Doporučená úroveň AJ: B2/C1. VŘ je vypisováno v rámci mimoevropské mobility Erasmus+, pokud bude FTK UP na rok 2018/19 přidělena stipendijní kvóta. Pokud kvóta přidělena nebude, bude studijní pobyt financován z jiného zdroje.

Způsob a termín předložení přihlášky

V této části výběrového řízení předkládáte přihlášku s přílohami pouze v tištěné verzi.

Postup:

 1. Vyplňte formulář přihlášky. Pro obor fyzioterapie slouží tato přihláška.
 2. Přihlášku vytiskněte, podepište, opatřete fotografií pasového/průkazového typu a přiložte všechny požadované přílohy.
 3. Podepsaný výtisk přihlášky se všemi přílohami odevzdejte do kanceláře zahraničních vztahů FTK UP (3. podlaží děkanátu, č. 318) do 5. 2. 2018, 20.00. V případě nepřítomnosti koordinátorky zanechejte přihlášku na vrátnici děkanátu na jméno Zuzana Hanelová. Přihlášku je možné odeslat také poštou, a to tak, aby byla doručena na FTK UP nejpozději 5. 2. 2018. Doručovací adresa: Zuzana Hanelová, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Do levého dolního rohu obálky uveďte ZSP 2018/19.

Informace pro část A i B výběrového řízení

Přílohy přihlášky

 1. POVINNÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY:
  • motivační dopis v češtině;
  • motivační dopis v předpokládaném studijním jazyce (popřípadě v angličtině, pokud student dosud jiný studijní jazyk neovládá na takové úrovni, aby byl schopen napsat motivační dopis);
  • CV v angličtině, přednostně ve formátu Europass.
 2. NEPOVINNÁ PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY:
  • jazykový certifikát dokládající znalost výukového jazyka studijní destinace, do které se hlásíte (pokud takový certifikát máte).
 3. FOTOGRAFIE:
  Přihláška do VŘ 2018/19 musí být povinně vybavena fotografií uchazeče. Pro část A student vkládá elektronickou verzi fotografie do svého osobního profilu v aplikaci Erasmus+ – takto bude také součástí výtisku přihlášky. Pro část B student fotografii přilepí do vyhrazeného místa na přihlášce. Fotografie vložená do elektronické přihlášky musí být digitální verzí (popř. kvalitním skenem) NEPOUŽITÉ dokladové fotografie (pasová, OP, průkazová). V žádném případě nevkládejte fotografie umělecké, neformální či výřezy ze skupinových fotografií! Přihlášky s takovýmito fotografiemi budou z výběrového řízení vyřazeny stejně jako přihlášky bez fotografie!!! Stejná pravidla platí pro vzhled a kvalitu fotografie, jíž opatříte tištěnou přihlášku, pokud se hlásíte na studijní pobyt v části B.

Požadavky na uchazeče pro část A i B

Základní požadavky na uchazeče o studijní mobilitu Erasmus (část A tohoto VŘ) jsou uvedeny pod příslušným výběrovým řízením v aplikaci Erasmus+.

Požadavky uvedené v tomto textu jsou rozpracovány detailněji a platí i v případě, že nejsou uvedeny mezi požadavky v aplikaci Erasmus+.

Všeobecné požadavky na účastníky studijní mobility jsou společné jak pro studium v rámci programu Erasmus, tak pro ostatní studijní pobyty v zahraničí. Základní informace jsou uvedeny na internetových stránkách Oddělení mezinárodní spolupráce UP.

Prostudujte si je pečlivě. V případě nejasností se s dotazy obracejte na koordinátorku mezinárodní mobility Mgr. Zuzanu Hanelovou (zuzana.hanelova@upol.cz).

Jazyková připravenost

Očekává se, že studenti ovládají zvolený studijní jazyk na úrovni umožňující studium (tj. budou při studiu v zahraničí schopni rozumět přednáškám, aktivně se účastnit seminářů a cvičení, psát seminární práce, absolvovat písemné nebo ústní zkoušky). Úroveň B1 (dle SERR-J) je u angličtiny nezbytným předpokladem i u studijních destinací s jiným studijním jazykem, pokud jej student v době výběrového řízení ještě dostatečně neovládá.

Jazykové předpoklady budou prověřeny písemným jazykovým testem a ústním motivačním pohovorem ve zvoleném studijním jazyce. Pokud student jazykové předpoklady nesplňuje, ale je dostatečně motivován a vykazuje dobré studijní výsledky, může být výjimečně nominován pro výjezd do zahraničí s podmínkou, že před svým výjezdem bude na svých jazykových kompetencích intenzivně pracovat a před odesláním přihlášky na zahraniční VŠ prokáže výrazný pokrok v porovnání se situací při výběrovém řízení. Není možné vyjet do zahraničí za studiem a neovládat žádný cizí jazyk. Výjimkou jsou studijní pobyty na slovenských univerzitách.

Většina partnerských institucí vyžaduje smluvně minimální jazykovou úroveň B1. Pokud jsou jazykové požadavky vyšší, je to v seznamu nabízených studijních destinací uvedeno.

Lépe jazykově vybavení uchazeči mají ve výběrovém řízení přednost.

Studijní záměr

Předpokládá se, že si student vybírá cílovou zahraniční univerzitu nejenom podle studijního jazyka, ale současně podle tamní studijní nabídky. Uchazeč by tedy měl být dobře informován o studijních možnostech, které potenciální hostitelská instituce nabízí, a o případné shodě/neshodě nabízených studijních předmětů s obsahem jeho studia na FTK UP; tj. měl by mít již při pohovoru představu o tom, které předměty ze svého studijního plánu na FTK UP by mohl na zahraniční instituci případně absolvovat. Informace o nabídce studijních předmětů je možno nalézt na stránkách nabízených studijních destinací pod odkazy Studium (v příslušných jazykových verzích – podle toho, ve které zemi se vybraná univerzita nachází). Na většině internetových stránek univerzit (především v těch zemích, kde oficiálním jazykem není některý ze světových jazyků) si můžete přepnout na anglickou verzi – hledejte pod odkazem Study, Courses, Courses for Exchange Students, popř. Course Catalogue atp.

Povinností studenta je přivézt ze zahraničí minimálně 20 kreditů za semestr.

Je důležité pobyt v zahraničí plánovat s předstihem a uvážlivě, v návaznosti na studijní povinnosti. Studenti, jejichž motivace k výjezdu do zahraničí bude zahrnovat i nástin plánu plnění studijních požadavků na FTK UP v kombinaci se studiem v zahraničí, budou mít při nominacích přednost.

Studijní výsledky

V případě shodné úrovně uchazečů (stejné výsledky písemných testů, shodné hodnocení pohovoru komisí) rozhoduje kontrola plnění studijních povinností příslušných uchazečů.

Větší počet podruhé zapsaných klíčových předmětů může být důvodem pro zamítnutí nominace (přes dobrý výsledek ve VŘ).

POZOR!!! Nominace pro výjezd do zahraniční neopravňuje studenta domnívat se, že je možné nedodržovat Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci (SZŘUP). Toto upozornění se týká zejména povinnosti zapsat si povinný (A) předmět nesplněný v jednom akademickém roce ihned v následujícím akademickém roce. Nominace pro výjezd do zahraničí v akademickém roce, kdy má být dle SZŘUP tento nesplněný předmět podruhé zapsán, neznamená, že je možné tuto povinnost nesplnit!!!

Pokyny pro část A i B

Základní pokyny jsou uvedeny pod příslušným výběrovým řízením v aplikaci Erasmus+.

Pokyny uvedené na tomto místě jsou rozpracovány detailněji a platí i v případě, že nejsou uvedeny mezi požadavky v aplikaci Erasmus+.

Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – jazykových testů a motivačních pohovorů. Podmínkou k pozvání k motivačnímu pohovoru je zisk minimálně 50 % bodů z jazykového testu. Studenti píší jazykový test ve studijním jazyce destinace, kterou si zvolili, popřípadě v jazyce všech studijních destinací, pokud si v přihlášce zvolili několik studijních destinací s různými jazyky. 

Angličtina: test se skládá z části gramatické, čtení s porozuměním a slovní zásoby vztahující se k mezinárodní studijní mobilitě.

Němčina, francouzština, španělština a italština: testy se skládají z části gramatické a překladové (text vztahující se ke studiu na VŠ/mezinárodní studijní mobilitě).

Pro studijní jazyky španělština a italština platí následující ustanovení: pokud student v době výběrového řízení neovládá tyto studijní jazyky natolik, aby splnil požadavek k motivačnímu pohovoru (zisk minimálně 50 % bodů z jazykového testu), musí složit úspěšně jazykový test z angličtiny.

Jazykové testy je možné napsat ve dvou termínech, z nichž si student může LIBOVOLNĚ vybrat.

Úterý 6. 2. od 13.00 do 15.00 hod na NA 401.
Středa 7. 2. od 13.00 do 15.00 hod na NA 401.

Pokud splníte požadavek minimálně 50% bodového zisku z jazykového testu, o čemž budete vyrozuměni e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce (půjde o hromadný e-mail a svůj výsledek dohledáte pod svým studijním číslem: TXXXXX), předpokládá se automaticky, že se dostavíte k motivačnímu pohovoru.

Motivační pohovory se členy výběrové komise se konají v následujících dnech:

Úterý 13. 2. od 10.00 do 15.00 hod na NA 309.
Středa 14.2. od 10.00 do 15.00 hod na NA 309.
Čtvrtek 15.2. od 10.00 do 15.00 hod na NA 309.

Rozdělení studentů k motivačním pohovorům nebude stanoveno jmenovitě, ale dle oborů a studijních jazyků destinací, do kterých se studenti hlásí. Toto rozdělení bude oznámeno současně s výsledky jazykových testů e-mailem.

Členy výběrové komise jsou zástupci kateder garantujících studijní obory FTK UP, vyučující cizích jazyků, vyučující v cizích jazycích a koordinátorky mezinárodní mobility.

Kritéria hodnocení:

 1. výsledek jazykového testu (v %);
 2. úroveň zpracování přihlašovacích dokumentů (formální stránka, jazyková stránka) (body 1–10);
 3. výsledek motivačního pohovoru (celkový projev studenta, úroveň motivace a informovanosti o studijních možnostech ve zvolené studijní destinaci) (body 1–10).

V případě shodných výsledků budou mít ve výběrovém řízení FTK UP přednost studenti, kteří během svého dosavadního studia na UP nebyli vysláni na zahraniční studijní pobyt/stáž a studenti ve 3. ročníku Bc. studia a v navazujícím magisterském studiu.

Dalším kritériem v případě nerozhodnosti jsou studijní výsledky (přednost má student s lepším studijním průměrem).

Financování zahraničních studijních pobytů na FTK UP

Základní pobytové náklady zahraničních studijních pobytů v části A budou hrazeny z programu Erasmus+. Informace o výši stipendií jsou uvedeny v Přehledu výše stipendií Erasmus platná pro rok 2017/2018. Pro rok 2017/18 bude výše stipendií stejná.

U mimoevropských pobytů (část B) budou stipendia na základní pobytové náklady hrazena z prostředků Erasmus+ (mimoevropská, tzv. partnerská mobilita) nebo z prostředků FTK UP (IP, stipendijní fond). Výše stipendia je diferencována podle cílových zemí tak, aby zohledňovala rozdílnou výši životních nákladů.

Studenti pobírající sociální stipendium mají, pokud v době nároku na toto stipendium vyjedou do zahraničí, nárok na zvýšené stipendium (o 200 Eur/měs). Toto stipendium není vyplaceno automaticky, je třeba o tomto nároku informovat příslušnou referentku na Oddělení mezinárodní spolupráce UP v době, kdy je již připravován výjezd do zahraničí, pokud byl student nominován. Studenti se specifickými potřebami mají nárok na vyšší finanční podporu svého výjezdu do zahraničí. Toto navýšení se poskytuje na základě žádosti. Více informací u Mgr. Z. Hanelové.

Při výjezdu na zahraniční studijní pobyt je třeba počítat s určitou mírou spoluúčasti studenta, a to přibližně ve výši nákladů na 1 měsíc pobytu na VŠ v ČR na každý měsíc pobytu v zahraničí (tedy asi 200 EUR/měs.).

Stipendium Erasmus+ je v zásadě koncipováno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí oproti ČR.

Cestovné a doplňkové náklady (případný nákup studijní literatury atp.) hradí student z vlastních zdrojů.

V případě mimoevropských pobytů v rámci smluv o spolupráci je studentům vyplácena určitá částka na kompenzaci dražšího cestovného.

V případě studijních pobytů v Norsku, Velké Británii, Nizozemsku a Belgii je třeba počítat s vyšší finanční spoluúčastí studenta. Při studijních pobytech (většinou ve Skandinávii) vznikají další náklady spojené s účastí na pobytových kurzech pořádaných mimo sídlo hostitelské univerzity (přičemž někdy nemá student možnost volby – kurzy jsou povinnou součástí studijního pobytu). Ve Velké Británii je možno zvýšené náklady kompenzovat z výnosů studentských brigád, které není problém sehnat, v ostatních zemích jsou tyto možnosti velmi omezené. Student si může v tomto případě požádat o příspěvek ze stipendijního fondu FTK UP. Příspěvek bývá obvykle poskytnut přibližně ve výši jednoho měsíčního stipendia Erasmus do dané země – úspěšnost žádosti závisí na finančních okolnostech konkrétního pobytu a jejich zdůvodnění v žádosti.

Dobrou zpětnou vazbu o finanční náročnosti studijních pobytů (a samozřejmě o mnoha jiných aspektech Erasmus a Erasmus+ pobytů v zahraničí) poskytuje Databáze závěrečných zpráv Erasmus. Nastavte filtr databáze podle země, města, univerzity a zvolte, zda vás zajímají jen zkušenosti studentů z UP, nebo zda chcete znát názory na pobyt na dané univerzitě ode všech studentů z ČR, kteří na ni v posledních letech vyjeli. Doplňování databáze bylo na dva roky pozastaveno, naštěstí se vedení Domu zahraniční spolupráce MŠMT poté rozhodlo databázi i nadále podporovat, takže v ní už dnes můžete opět najít aktuální údaje od těch studentů, kterým nebylo líto času se o své zkušenosti podělit. Takových studentů je ale bohužel v posledních letech velmi málo.

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům na všechny typy zahraničních pobytů cestovní pojištění s dostatečným krytím. Student musí být ale do zahraničí vyslán a jeho výjezd musí být předem zadán do studijního systému STAG.

Závěrečná ustanovení

Uznávání studia v zahraničí probíhá dle aktuální směrnice děkana UP k uznávání studia na zahraničních vysokoškolských institucích. V současnosti je to směrnice SD 6/2009, která bude v r. 2017 aktualizována.

Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.,
proděkan FTK UP pro zahraniční vztahy a IT
19. 12. 2017

Vyřizují a případné dotazy zodpoví:

Erasmus: Mgr. Zuzana Hanelová, koordinátorka mezinárodní mobility FTK UP (zuzana.hanelova@upol.cz), tel. 585 636 352.

Mimoevropské studijní pobyty: Mgr. Tereza Kučerová, koordinátorka mezinárodní mobility FTK UP (tereza.kucerova@upol.cz), tel. 585 636 046.