Jak vypadá studium Fyzioterapie na FTK UP?

To je možná otázka, na kterou by každý uchazeč chtěl znát odpověď.

Proto nabízíme malou ukázku toho, jak to u nás chodí a kam všude se v průběhu studia může náš student v rámci výuky dostat.

Kdo tě bude učit?

PhDr. David Smékal, Ph.D.
vedoucí katedry

Specializace v klinické praxi:
fyzioterapie v ortopedii, traumatologii a chirurgii, funkční poruchy pohybového systému včetně vertebrogenních poruch.

Výzkumná témata:
poranění předního zkříženého vazu, poranění pletence ramenního, funkční poruchy pohybového systému, temporomandibulární poruchy.

Co Vás budu učit?
Kinezioterapie 1 a 2, Klinická praxe, Aplikovaná kineziologie a kinezioterapie, Aplikovaná neurofyziologie, Výzkumy v rehabilitaci – EBP, Základy vědecké práce, Kinezioterapie SET a další.

Celé pregraduální i postgraduální studium jsem absolvoval na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. V závěrečných pracích jsem se věnoval ortopedické problematice zejména v oblasti kolenního kloubu.

Většinu akademické kariéry jsem strávil na katedře fyzioterapie s krátkou přestávkou v roce 2006-2007, kdy jsem působil jako školský zástupce přednosty na Klinice rehabilitace na II. LF UK v Praze.

Od roku 2019 jsem se stal vedoucím katedry fyzioterapie na FTK UP a od tohoto roku jsem také garantem bakalářského programu Fyzioterapie na FTK UP v Olomouci.

Celou profesní kariéru pracuji s ambulantními pacienty s poruchami pohybového systému. Zaměřují se zejména na ortopedické pacienty a pacienty s funkčními poruchami pohybového aparátu.

MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

Specializace v klinické praxi:
rehabilitační a fyzikální medicína, manuální medicína a kinezioterapie.

Výzkumná témata:
publikuji v odborných časopisech a jsem autorem učebního textu Základy kinezioterapie.

Co Vás budu učit?
Základy kinezioterapie, Měkké a mobilizační techniky, Metody kinezioterapie, Speciální kinezioterapie, Patofyziologie a terapie bolesti, Rehabilitační propedeutika, Hydroterapie a další.

V roce 1982 jsem ukončil studium medicíny na LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po absolvování základní postgraduální výchovy na odděleních Vojenské nemocnice v Olomouci jsem působil v pozici vojenského lékaře na poliklinice Vojenské vysoké školy ve Vyškově, mj. jako ordinář pro rehabilitaci. Po získání atestace v oboru všeobecného lékařství jsem v roce 1993 dokončil nástavbovou atestaci specializace na rehabilitaci, v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitaci.

Od roku 1994 jsem odborný asistent a zástupce vedoucího katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2004 jsem obhájil dizertační práci o úloze bránice v pohybovém systému člověka na LF UP v Olomouci.

Praxi rehabilitační a fyzikální medicíny provádím na rehabilitačním pracovišti RRR centra při UP v Olomouci a jsem konzultantem pro rehabilitaci v zařízení pro pacienty s kombinovanými vadami.

Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.
tajemnice katedry

Specializace v klinické praxi:
neurologická onemocnění dětí i dospělých, Parkinsonova nemoc, funkční poruchy pohybového systému.

Výzkumná témata:
psychomotorický vývoj, centrální koordinační porucha, skoliózy, Parkinsonova nemoc.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Speciální kinezioterapie, Aplikovaná kineziologie a kinezioterapie, Aplikovaná neurofyziologie, a další.

Jsem absolventskou magisterského studia oboru Fyzioterapie a algoterapie na FTK UP v Olomouci v roce 1996. Doktorský studijní program Kinantropologie na FTK UP jsem obhájila v roce 2010 disertační prací na téma Hodnocení hrubé motoriky předškolních dětí.

Po absolvování kurzu Vojtovy reflexní lokomoce se specializuji na výuku a terapii u neurologických pacientů dětského věku i dospělých (centrální koordinační porucha u dětí, stavy po cévní mozkové příhodě, roztroušená skleróza a další). Další oblastí je pak zaměření na diagnostiku a terapii pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Mgr. Hana Bundilová, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
gynekologická fyzioterapie, fyzioterapie v urologii, pooperační stavy v břišní dutině, hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii.

Výzkumná témata:
stresová inkontinence u žen a mužů, bolesti pohybového aparátu u těhotných žen, viscerální manipulace, hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se zaměřením na chůzi, posturální stabilitu.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Reflexní metody, Aplikovaná kineziologie a kinezioterapie, Odborná praxe, Akupresura a reflexní metody a další.

Mou alma mater se stala Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala bakalářský i magisterský program Fyzioterapie a kde jsem v roce 2023 dokončila i doktorský program. Téma mé disertační práce je spojené s mou srdeční záležitostí a tou jsou koně a jejich využití v metodě zvané hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, kde mám absolvovaný kurz i pro děti od 2 měsíců věku.

Mimo to se ve své praxi zaměřuji především na oblast urogynekologické fyzioterapie, práci s těhotnými ženami a bolestivé stavy v oblasti dutiny břišní, kdy mou praxi obohatily kurzy Metody L. Mojžíšové, Viscerální manipulace, kurzy zaměřené na stresovou inkontinenci a kurzy pro práci s těhotnými ženami.

Mgr. Elisa Isabel Doleželová, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
neurorehabilitace, degenerativní onemocnění pohybového aparátu.

Výzkumná témata:
posturální kontrola u starší populace.

Co Vás budu učit?
Základy kineziologie a vyšetřovacích metod, Geriatrie, Aplikovaná neurofyziologie, Klinická praxe a další.

Jsem absolventkou bakalářského studia fyzioterapie na LF UP a magisterského studia na FTK UP v Olomouci. Doktorský studijní program v oboru Kinantropologie se zaměřením na senzomotoriku a patokineziologii (FTK UP) jsem ukončila obhajobou  disertační práce na téma: „Hodnocení svalové aktivity v lumbopelvifemorální oblasti v modelových pohybových aktivitách pomocí povrchové elektromyografie”.

Absolvovala jsem řadu kurzů jako například: Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému – Bobath koncept, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Course of Balance Rehabilitation.

Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
pohybová léčba u neurologických pacientů zejména s Parkinsonovou nemocí, léčba pacientů s chronickými bolestmi v pohybovém aparátu, po úrazech i operacích, poruchy pánevního dna, léčba stresové močové inkontinence, problematika psychosomatické souvislosti vzniku a udržování nemoci.

Výzkumná témata:
Parkinsonova nemoc.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Základy kinezioterapie, Metody kinezioterapie, Speciální kinezioterapie, Základy psychosomatiky a další.

Na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci jsem absolvovala magisterský obor Fyzioterapie a algoterapie i postgraduální studium. V doktorském studijním programu v oboru Kinantropologie se zaměřením na senzomotoriku a patokineziologii jsem se zabývala využitím povrchové elektromyografie při hodnocení činnosti kosterního svalstva.

Od roku 1998 pracuji jako pedagog na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a v R.R.R. - Centru léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s.r.o. v Olomouci jako fyzioterapeut.

Mgr. Martin Dvořáček

Specializace v klinické praxi:
plicní rehabilitace, kardiovaskulární rehabilitace, terapie dechových limitací u sportovců, sportovní medicína.

Výzkumná témata:
trénink dýchacích svalů, terapie EIB/EILO, tele-coaching, telerehabilitace, fyzioterapie u pacientů se syndromem OSA.

Co Vás budu učit?
Speciální kinezioterapii, Administrativu ve fyzioterapii, Organizaci a legislativu ve zdravotnictví a další.

Bakalářské studium fyzioterapie jsem absolvoval na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci a magisterské studium na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

Po úspěšném ukončení studia jsem pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a věnoval se sportovní medicíně. Následně jsem se rozhodnul pro doktorské studium, které v současné době absolvuji na Fakultě tělesné kultury UP, a to se zaměřením na plicní rehabilitaci. Dále se věnuji také problematice kardiovaskulární rehabilitace nebo terapii dechových limitací u sportovců.

Jsem hrdým zakladatelem olomoucké pobočky Asociace studentů fyzioterapie a v současné době se angažuji také v činnosti profesní fyzioterapeutické organizace UNIFY. Absolvoval jsem řadu odborných kurzů a vzdělávacích akcí nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Mgr. Ivana Hanzlíková, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
sportovní zranění, zranění z přetížení, pooperační stavy, funkční poruchy pohybového systému.

Výzkumná témata:
poranění předního zkříženého vazu, prevence zranění ve sportu, hypermobilita, tendinopatie, běžecké zranění, biomechanika pohybu.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Obecná neurofyziologie, Aplikovaná kineziologie a kinezioterapie, Aplikovaná neurofyziologie, Výzkumy v rehabilitaci – EBP a další.

Fyzioterapii jsem vystudovala na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Jelikož jsem mimo praktikování fyzioterapie chtěla i učit a hledat odpovědi na otázky pomocí výzkumu, rozhodla jsem se pokračovat na doktorský studijní program.

Doktorské studium, ve kterém jsem se zabývala prevencí a rizikovými faktory nekontaktních zranění dolních končetin ve sportu jsem absolvovala na University of Waikato na krásném Novém Zélandu.

Jak během studia, tak nyní vyhledávám možnosti studovat, pracovat, přednášet a dělat výzkum v zahraničí a spolupracovat s lidmi z různých oborů. Tyto zkušenosti a orientace v problematice výzkumu mi dávají nový náhled na diagnostiku a terapie ve fyzioterapii, který se budu snažit během výuky sdílet.

Mgr. Pavla Horová

Specializace v klinické praxi:
gastro- a extraezofageální reflux, respirační onemocnění, poúrazové stavy, funkční poruchy pohybového systému.

Výzkumná témata:
extraezofageální reflux, trénink dýchacích svalů, respirační fyzioterapie, telerehabilitace, viscerální manipulace.

Co Vás budu učit?
Balanční cvičení v kinezioterapii, Kinezioterapie polykání, Kinezioterapie u gastrointestinálních poruch, Ergoterapie, Sociální péče a další.

Studium Fyzioterapie jsem absolvovala na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, kde také aktuálně studuji doktorský program se zaměřením na respirační fyzioterapii pacientů s refluxním onemocněním jícnu pod vedením doc. Mgr. Kateřiny Raisové, PhD. Pro rozšíření znalostí v terapii nejen gastrointestinálních poruch jsem absolvovala kurz Viscerální manipulace u Bc. Aleny Zapletalové, část věnované břišní oblasti.

Již od magisterského studia spolupracuji jako fyzioterapeut se sportovním týmem Judo klub Olomouc s cílem kompenzačního cvičení v prevenci úrazů, a také poúrazové rehabilitace.

Mgr. Ondřej Laštovička, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
funkční poruchy pohybového systému, pooperační stavy, periferní parézy, fyzikální terapie, analýza pohybu, podologie/podiatrie.

Výzkumná témata:
metody fyzikální terapie, biomechanika pohybu, izokinetická dynamometrie, diagnostický ultrazvuk.

Co Vás budu učit?
Fyzikální terapie, Základy kinezioterapie, Speciální kinezioterapie, Aplikovaná kineziologie a kinezioterapie, Klinická praxe a další.

Jak bakalářský, tak navazující magisterský obor Fyzioterapie jsem absolvoval na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, kde v současné době dokončuji doktorské studium Kinantropologie (název práce: Vliv senzomotorických stélek na biomechanické parametry chůze). Na stejné fakultě jsem pak v roce 2024 obhájil i disertační práci s názvem "Vliv senzomotorických stélek na biomechanické parametry chůze" a úspěšně tak dokončil i doktorské studium Kinantropologie.

Nad rámec běžné praxe jsem také několik let spolupracoval s TJ Sokol Šternberk (volejbalová extraliga žen) a DHK Zora Olomouc (házenkářská interliga žen), zkušenosti mám ale také např. z letní i zimní univerziády. Jsem absolventem několika postgraduálních kurzů včetně Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), resp. Diagnostiky a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty.

Mgr. Markéta Procházková, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
centrální/periferní ohrožení kojenců (CKP), funkční poruchy pohybového systému dětských a dospělých pacientů.

Výzkumná témata:
neonatologie, asymetrie kojenců, porodní paréza brachiálního plexu, psychomotorický vývoj, Vojtova metoda.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe.

Jsem absolventkou bakalářského a následně magisterského studia oboru Fyzioterapie na FZV UP v Olomouci. Doktorský studijní program Kinantropologie na FTK UP jsem ukončila v roce 2019 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační prací na téma: „Zatížení nohy profesionálních baletních tanečníků při chůzi“.

Během dokončování doktorského studijního programu se moje profesní cesta stočila k dětským pacientům. Po absolvování kurzu Vojtovy reflexní lokomoce pro dětské pacienty v roce 2017 jsem se následně stala asistentem výuky Vojtovy metody.

Nyní absolvuji vzdělávání pro výuku Vojtovy metody. Od r. 2023 jsem se stala členkou mezinárodní skupiny Vojta research, která si klade za cíl vědu a výzkum ve Vojtově metodě. V klinické praxi se věnuji především dětským pacientům.

doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
poruchy dýchání a poruchy expektorace spojené s onemocněním dýchacího systému, funkční poruchy dýchání, dechové obtíže při sportu, neurologická onemocnění, poruchy pohybového systému, pooperační a poúrazové stavy, gastroezofageálním reflux.

Výzkumná témata:
Pohybová aktivita a tolerance fyzické zátěže pacientů s poruchami dýchání, trénink dýchacích svalů, efektivita posturálně dechového tréninku na ventilační parametry a rozvíjení hrudníku pacientů s poruchami dýchání.

Co Vás budu učit?
Speciální kinezioterapie, Aplikovaná neurofyziologie, Aplikovaná kinezioterapie a kineziologie, Plicní rehabilitace, Telerehabilitace, Výzkumy v rehabilitaci a další.

Na lékařské fakultě UP v Olomouci jsem absolvovala bakalářské studium – obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci následně navazující magisterské studium – obor Fyzioterapie i postgraduální studium. V doktorském studijním programu v oboru Kinantropologie se zaměřením na senzomotoriku a patokineziologii jsem se zabývala vlivem dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Od roku 2002 pracuji jako pedagog na Katedře fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a v R.R.R. - Centru léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s.r.o. v Olomouci jako fyzioterapeut. V roce 2018 jsem byla rektorem UP jmenována docentkou pro obor Kinantropologie. Habilitační práce byla zaměřena na funkční stav a úroveň pohybových aktivit nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci.

Od roku 2021 jsem garantkou navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie a od roku 2008 jsem garantkou a školitelkou odborného kurzu Fyzioterapie u poruch dýchání.

K rozvoji mé fyzioterapeutické praxe přispěly zahraniční stáže v Leicesteru (Pulmonary and Cardiac Department, Glenfield Hospital, Velká Británie),  Leuven (Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Respiratory Rehbailitation, Belgie), Grenoblu (Insititut Universitaire de France, University Grenoble Alpes, Francie) a v Bratislavě (Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie, Univerzita Komenského, Slovenská republika) a absolvování odborných kurzů v České republice i zahraničí. Jsem členem Evropské respirační společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Mgr. et Bc. Jarmila Štěpánová, PhD.

Specializace v klinické praxi:
fyzioterapie osob se speciálními potřebami, neurorehabilitace osob se spinální lézí, sportovní fyzioterapie a zdravotní tělesná výchova.

Výzkumná témata:
problematika osob se spinální lézí v adaptačním stádiu postižení.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Rehabilitační ošetřovatelství, Speciální kinezioterapie – spinální léze, Speciální techniky – spinální léze, Pilates pro fyzioterapeuty a další.

Mojí alma mater se stala Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vystudovala magisterský obor Fyzioterapie a bakalářský obor Aplikované pohybové aktivity, na který jsem navázala studiem doktorským. Propojení jmenovaných oborů mě předurčilo k zaměření se na oblast fyzioterapie osob se speciálními potřebami, především pak osob se spinální lézí a sluchovým postižením.

K rozvoji mé fyzioterapeutické praxe přispěly zahraniční stáže ve sportovně rehabilitačním ústavu v Norsku a Velké Británii a následně praxe v České republice zahrnující zařízení ambulantního, nemocničního i lázeňského typu. Jako sportovní fyzioterapeutka jsem působila v DHK Zora Olomouc, HC Zubří, v České ženské házenkářské reprezentaci a v České deaflympijské reprezentaci.

Absolvovala jsem také několik odborných kurzů: Kurz aplikace vývojové kinezioterapie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, Dynamická neuromuskulární stabilizace, Bazální posturální programy – ramenní kloub, Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Terapeutické cvičení na lanech – Redcord systém, Medical taping concept, Instruktor Pilates metody, zaměření na Medical pilates, Instruktor Nordic walking.

PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
funkční poruchy pohybového systému, pooperační stavy.

Výzkumná témata:
využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence v léčebné rehabilitaci.

Co Vás budu učit?
Základy kineziologie a vyšetřovacích metod, Techniky masáže, Klinická praxe a další.

Všechny stupně vysokoškolského studia jsem absolvoval na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. V rámci oboru kinantropologie jsem obhájil disertační práci na téma „Spektrální analýza variability srdeční frekvence u vybraných diagnóz pacientů v léčebné rehabilitaci“.

Spolupracuji s Plaveckou školou UP.

Mgr. Amr Zaatar, Ph.D.

Specializace v klinické praxi:
funkční poruchy pohybového systému, pooperační stavy, fyzikální terapie, sportovní fyzioterapie, bolesti zad.

Výzkumná témata:
hodnocení svalové koordinace v situacích s různými posturálními polohami pomocí polyelektromyografie, metody fyzikální terapie, diagnostický ultrazvuk.

Co Vás budu učit?
Klinická praxe, Fyzikální terapie, Speciální techniky, Speciální kinezioterapie, Aplikovaná neurofyziologie, Kinezioterapie, Kompenzace a regenerace ve sportu a další.

Bakalářský obor fyzioterapie jsem vystudoval na LF UP v Olomouci. Následně jsem absolvoval magisterské studium fyzioterapie na FTK UP v Olomouci, na které jsem navázal doktorským studiem Kinantropologie taktéž na FTK UP.

Zaměřuji se na poruchy pohybového aparátu z hlediska biomechaniky-kineziologie-kinezioterapie. Několik let spolupracuji s VKUP Olomouc – volejbalová extraliga žen. Absolvoval jsem několik odborných kurzů včetně Manuální terapie podle Mojžíšové, Dynamická neuromuskulární stabilizace, Kurz PNF, Vestibulární rehabilitace, Metoda McKenzie v kontextu, S-E-T základní kurz, Dech v kontextu držení těla, Kinesiotaping ve fyzioterapii, Diagnostiky a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty. Publikoval jsem mnoho článku používajících metodu elektromyografie.

Jaké je pro studium zázemí?

Chceš si podat přihlášku?

Bakalářské studium

podat přihlášku na Fyzioterapii

Navazující magisterské studium

podat přihlášku na Aplikovanou fyzioterapii

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)