PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636508

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.07

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (2. 1. 2008 – )
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )

Vědecká společnost

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 1995–)

Odborná komise

  • Přijímací zkoušky (předseda, 2010–)

Státnicová komise

  • Státní závěrečné zkoušky (člen, 1994–)

Jiné komise a orgány

  • inventarizační komise (člen, 2005–2013)
  • kolegium děkana (člen, 2011–)
  • pedagogická komise (člen, 2005–)
  • vedoucí oddělení gymnastiky (předseda, 2000–)
ČLÁNEK
Formánková S., Frýdecký F. Nezapomínejme na cvičení na žebřinách a u žebřin. Športový edukátor. 2009.
Formánková S., Bělka J. Zábavná cvičení v kruhu, v zástupu, ve dvojicích, ve trojicích. Športový edukátor. 2009.
Sigmund E., Frömel K., Formánková S., Ludva P., Klimtová H. Activity preference in girls and boys aged 10-14 from Moravia region. Journal of Human Kinetics. 2005.
Frömel K., Formánková S., James F. Physical activity and sport preferences of 10 to 14-year-old children: 5-year prospective study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bělka J., Formánková S. Návykové látky a pohybová aktivita v životě zdravotních sester [CD]. In Gerlichová K., Bielik J., Ilievová Ľ. (Eds.) Zborník vedeckých prác Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. 2010.
Formánková S., Viktorjeník D. Proč si maturanti volí studium studijního programu Tělesná výchova a sport [CD]. Šport a zdravie 2009. 2009.
Viktorjeník D., Formánková S. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku: typ dne pohybové aktivity plavců [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Formánková S., Viktorjeník D. Pohybová aktivita v týdenním režimu žáků [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Formánková S., Vlček Z. Vztah učitelům základních škol k Rámcovému vzdělávacímu programu před jeho zavedením do škol v České republice. In Broďáni J., Horička P. (Eds.) Curricular transformation of education in physical education sport in Slovakia. 2007.
Formánková S. Vztah učitelům základních škol k Rámcovému vzdělávacímu programu před jeho zavedením do škol v České republice. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Sigmund E., Frömel K., Formánková S., Ludva P., Klimtová H. Nástin trendu v preferencích v pohybové aktivitě u 10 až 14letých dívek a chlapců ze základních škol v olomouckém a ostravském regionu - průřezová studie z let 1994 - 2000. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Formánková S. Preferences in physical activities in girls from grades 5 to 8 and 9 to 12 from Moravia region. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Formánková S. Zaměření pohybové aktivity očima studentů vysokých škol a studentů Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Formánková S. Zapojení žáků základních škol do pohybových aktivit ve volném čase. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2004.
Formánková S., Prukner V., Nitka J. Možnost predikce výsledků gymnastického víceboje u studujících tělesné výchovy na FTK UP Olomouc na počátku a závěru devadesátých let. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Formánková S. Zdravotní zaměření pohybové aktivity očima žáků základní školy. Sborník z konference s mezinárodní účastí XXX. Ostravské dny dětí a dorostu. 2002.
Formánková S. Mají děti na základní škole zájem o gymnastiku? Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Formánková S. Mají děti na základní škole zájem o gymnastiku? [Abstract]. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Souhrny příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. 2001.
Mazal F., Doleží M., Formánková S., Háp P., Miklánková L. Projekt karierového postupu v dalším vzdělávání učitelů TV. In Tilinger P., Rychtecký A., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
KNIHA - CELEK
Formánková S., Buben J., Míčková J. Využití kruhového provozu v základní gymnastice. 2013.
Formánková S. Základní gymnastika 1. 2013.
Formánková S. Základní gymnastika 2. 2013.
Formánková S. Základy terminologie. 2013.
Formánková S. Základní gymnastika - názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná). Základní gymnastika - názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná). 2005.
Šopková J., Formánková S., Frömel K. Programované učební postupy přeskoků ve sportovní gymnastice. Programované učební postupy přeskoků ve sportovní gymnastice. 2001.
Šopková J., Formánková S., Frömel K. Programované učební postupy v akrobacii. Programované učební postupy v akrobacii. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Svozil Z., Formánková S. Pedagogická a učitelská praxe v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy. In . (Eds.) Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
ABSTRAKT
Formánková S., Bělka J., Jalůvková B. Sport interests and preferences of applicants of study forms at Faculty of Physical Culture at Palacky University in Olomouc. In Jirásek I. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Formánková S., Frýdecký F., Vlček Z. Využití informací ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví pomocí internetu [CD]. In Kachlík P., Mužík V. (Eds.) Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Formánková S. Základní terminologie. 2017.
Vašíčková J., Háp P., Formánková S. Česká společnost učitelů tělesné výchovy. 2014.
Formánková S., Frýdecký F., Vlček Z. Využití informací ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví pomocí internetu. Celostátní seminář Fórum výchovy ke zdraví XI. 2008.
Formánková S. Cvičení s krátkou tyčí. 7. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2007. 2007.
Formánková S. Vztah učitelů základních škol k Rámcovému vzdělávacímu programu před jeho zavedením do škol v České republice. Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Formánková S. Skoky, výskoky, poskoky a přeskoky ve školní gymnastice. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Formánková S. Zaměření pohybové aktivity očima studentů vysokých škol a studentů Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí TV a sportu. 2004.
Formánková S. Netradiční náčiní - krabice a krabičky. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
Formánková S. Východiska pro výuku gymnastiky, tanců a úpolů na základních školách. Seminář Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov. 2003.
Formánková S. Možnost predikce výsledků gymnastického víceboje u studujících tělesné výchovy na FTK UP Olomouc na počátku a závěru devadesátých let. 4. mezinárodní vědecká konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Navrátíková T., Formánková S. Outdoor v programech studijních oborů TVS na FTK UP v Olomouci. In Korvas P., Straková T. (Eds.) Outdoor 2011. 2011.
Formánková S., Buben J. Motivace studentů 1. ročníku ke studiu studijního programu Tělesná výchova a sport. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Formánková S., Horák S., Válková H. Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport". Ministerstvo školství. 2013.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)