Specializace

Přírodovědné a biomedicínské/zdravovědné zaměření kinantropologie

Biomechanika pohybu člověka

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Biomechanická analýza chůze u vybraných skupin populace – stanovení obecných mechanismů chodeckých stereotypů v závislosti na vnitřních funkčních podmínkách jedince a charakteristikách fyzikálního prostředí
 2. Posturální stabilita vybraných skupin populace ve statických, kvazistatických a dynamických situacích

Školitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Stabilita chůze v různých podmínkách
 2. Hodnocení stability běhu s využitím netradičních metod
 3. Kinetická analýza chůze u osob s totální náhradou kyčelního kloubu

Didaktika sportu | sportovní trénink

Školitel: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., Katedra sportu

Témata dizertačních prací:

 1. Specifičnost tréninkových efektů stimulace síly izokinetickou metodou (modul leg press) a jejich porovnání s tradičními metodami
 2. Vliv únavy na svalovou a nervosvalovou komponentu dynamické stability kolenního kloubu (riziko zranění) u sportující mládeže

Funkční antropologie

Školitel: Mgr. Aleš Gába, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Analýza asociací mezi tělesným složením a pohybovou aktivitou u vybraných populačních skupin - průřezová a prospektivní analýza, posouzení vlivu věku, pohlaví, úrovně pohybové aktivity a faktorů rodinného prostředí
 2. Hodnocení věkových změn v tělesném složení u vybraných populačních skupin - longitudinální studie

Školitelka: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Sledování dynamiky involučních změn na základě hodnocení fyzické kondice u seniorů a seniorek
 2. Vliv cílené pohybové aktivity na změny vybraných somatických parametrů u různých populačních skupin
 3. Biomechanické aspekty chůze ve vztahu k somatickým charakteristikám
 4. Sledování vztahů mezi biologickým věkem a tělesným složením u dětí školního věku v kontextu vybraných exogenních činitelů
 5. Morfologické charakteristiky nohy ve vztahu k tělesným parametrům

Fyziologie pohybu člověka

Školitel: Mgr. Michal Botek, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

 1. Porovnání vlivu pohybové aktivity prováděné v normoxii a hypoxii na parametry kardiorespirační výkonnosti, tělesného složení a autonomní kardiální regulace u osob s nadváhou
 2. Konstrukce laboratorního protokolu určeného k predikci vzniku akutní horské nemoci
 3. Porovnání kardiorespirační výkonnosti, tělesného složení, tlaku krve a autonomní kardiální regulace mezi profesionálními a amatérskými sportovci a osobami s hypokinezí
 4. Vliv odlišné úrovně kardiální vagové regulace na adaptační odezvu organismu na trénink v hypoxickém prostředí

Školitel: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

 1. Odezva organizmu na zátěž v hypoxickém prostředí

Fyzioterapie v kinantropologii

Školitel: prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Katedra fyzioterapie

Témata dizertačních prací:

 1. Charakteristiky motorických projevů pacientů s bolestmi pohybového systému
 2. Objektivní nálezy a subjektivní obtíže osob s bolestmi páteře a nosných kloubů ve vztahu k jejich pohybovému režimu
 3. Hodnocení charakteristik a kvality motorických projevů u vybraných stavů v rehabilitaci a fyzioterapii
 4. Hodnocení efektů kinezioterapie na motorické projevy člověka
 5. Autonomní reaktivita hodnocená metodou spektrální analýzy u vybraných stavů v rehabilitaci a fyzioterapii
 6. Vliv různých typů dýchání a dechových cvičení na autonomní reaktivitu člověka

Motorika člověka | pohybové učení, řízení pohybu

Školitel: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii

Témata dizertačních prací:

 1. Ověření validity a reliability systému kvalitativního pozorování pohybu v Testu motoriky pro děti MABC-2
 2. Standardizace a ověření validity Inventáře pohybových dovedností MABC-2 pro užití ve školní praxi České republice
 3. Reedukace dětí s vývojovou poruchou pohybové koordinace
 4. Účinky zaměření pozornosti v pohybovém výkonu a učení (aplikace ve sportu, školní tělesné výchově, u dětí se specifickými poruchami učení, v profesním výcviku)
 5. Zraková percepce v řízení pohybu u dětí (vývoj, pohybové učení)
 6. Neuropsychologické markery vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí
 7. Metabolické determinanty pohybového výkonu ve střídavém vysoce intenzivním cvičení (aplikace do sportu – sportovní hry)
 8. Objektivní analýza fyziologických nároků sportovních a profesních činností s využitím terénní spirometrie

Společensko-vědní a humanitní zaměření kinantropologie

Ekonomická kinantropologie

Školitel: doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D., Katedra rekreologie

Témata dizertačních prací:

 1. Dotační podpora municipálního sportu prostřednictvím programového financování založeného na kriteriálním vyhodnocení dotačních programů prostřednictvím nákladově-užitkových analýz
 2. Optimalizace municipální sportovní infrastruktury prostřednictvím institucionální podpory sportu

Environmentální kinantropologie

Školitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

Témata dizertačních prací:


Školitel: doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

Filosofická a sociokulturní kinantropologie

Školitel: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Katedra rekreologie

Témata dizertačních prací:

 1. Spirituální dimenze zdraví a její vazba na pohybovou aktivitu
 2. Specifikace spirituálních rozměrů chůze v kontinuu turistika – putování – poutnictví a jejich symboliky s ohledem na smysl dané pohybové aktivity

Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace

Školitel: doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Témata dizertačních prací:

 1. Kompetence a postoje učitelů tělesné výchovy a studentů učitelství tělesné výchovy ve vztahu k práci v integrované tělesné výchově
 2. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově
 3. Vliv specifických programů aplikovaných pohybových aktivit na kvalitu života osob s tělesným postižením, jejich sebepojetí a vybrané motorické kompetence

Pohybová a sportovní edukace

Školitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 

Školitel: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Katedra společenských věd
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 

Školitel: doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Katedra společenských věd

Témata dizertačních prací:

 1. Komplexní monitorování PA a sedavého chování u adolescentů v segmentech dne
 2. Role zpětné informace v ovlivňování životního stylu adolescentů
 3. Gramotnost v oblasti pohybově aktivního životního stylu adolescentů
 4. Profesní příprava učitelů založená na evidence-based

Pohybová aktivita a životní styl

Školitel: Mgr. Roman Cuberek, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Kvalitativní vlastnosti subjektivních a objektivních nástrojů hodnocení pohybové aktivity
 2. Chodecké intervenční programy orientované na udržitelnost zdraví ve stáří

 

Školitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Ph.D., Mgr. Filip Neuls, Ph.D., Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., Mgr. Ferdinand Sallona, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 

Školitel: Mgr. František Chmelík, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 1. Porovnání naměřené úrovně pohybové aktivity pomocí moderních monitorovacích zařízení
 2. Hodnocení školní pohybové aktivity u adolescentní populace

 

Školitel: Doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., Institut aktivního životního stylu

Témata dizertačních prací:

 

Školitel: doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., Institut aktivního životního stylu
Konzultanti s podílem na řešení: Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Témata dizertačních prací:

 1. Školní a volnočasová pohybová aktivita a sedavé chování dětí ve věku 5 –13 let v kontextu školního prostředí a obezity
 2. Zdraví a životní styl školních dětí ve věku 11–15 let
 3. Vztah pohybové aktivity a sedavého chování rodičů a jejich dětí v kontextu rodinného a školního prostředí

Psychologická kinantropologie

Školitelka: doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.

Téma dizertačních prací:Školitelka: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., Katedra společenských věd v kinantropologii

Téma dizertačních prací:

Rekreologie

Školitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Katedra rekreologie

Téma dizertačních prací:

 1. Volný čas, životní styl a zdravotní chování vybraných skupin populace
 2. Parky, rekreační plochy a dětská hřiště v kontextu komunální politiky a životního stylu obyvatel
 3. Volný čas, rekreační aktivity a aktivní formy cestovního ruchu