Nabídka laboratorního testování

Obecné informace

Fakulta tělesné kultury disponuje velkou škálou přístrojů, které používá pro výzkum. Některé z nich jsou však vhodné i pro testování jak profesionálních, tak i hobby sportovců, nebo i těch, kteří chtějí pomalu začít se zvyšováním své fyzické kondice. Proč tedy některé postupy nepoužít?

Specializované laboratoře (antropometrická, biomechanická a fyziologická) jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou umístěnou v rámci budov FTK UP v Olomouci.

Nabídka pro veřejnost

 • porovnání aktuálního fyzického stavu s běžnou populací i trénovanými jedinci,
 • zhodnocení fyzické kondice,
 • redukce tělesné hmotnosti,
 • stanovení odchylek a anomálií při růstu a vývoji v dětském věku,
 • zachycení regresních změn v průběhu stárnutí,
 • hodnocení efektu doporučené pohybové nebo stravovací intervence.

Nabídka pro sportovce

 • zkvalitnění tréninkového procesu na základě objektivních výstupů vztahujících se ke konkrétní sportovní specializaci a sportovnímu výkonu.

Součástí diagnostiky je:

 • provedení testování ve specializované laboratoři,
 • detailní odborné zpracování výsledků,
 • interpretace výsledků kvalifikovaným pracovníkem včetně předání písemné zprávy,
 • doporučení vedoucí ke zlepšení, nápravě nebo udržení daného stavu.

Antropometrická laboratoř

Kontaktni osoba: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. E: miroslava.pridalova@upol.cz, T: 585 636 158

Antropometrická měření slouží k posouzení vývoje jedince a k predikci dalšího vývojového trendu. Zahrnují následující vyšetření:

Stanovení biologického věku, proporcionality a predikce definitivní tělesné výšky

Stanovení biologického věku slouží k posouzení vývojového stupně dítěte vzhledem ke kalendářnímu věku. Stanovení rychlosti vyspívání jedince může být určující pro další somatický i motorický vývoj, příp. limitující pro dosažení maximálního sportovního výkonu. Na základě somatických parametrů lze srovnat jedince s běžnou zdravou populací České republiky odpovídajícího věku a stanovit individuální proporcionalitu vzhledem k tělesné výšce.

Stanovení tělesné konstituce prostřednictvím somatotypu

Vypovídá o konstitučních předpokladech jedince a je pomocnou metodou pro výběr sportovních talentů v dané sportovní specializaci.

Doba trvání měření: 25 minut
Cena: 250,- Kč

Hodnocení tělesného složení

Hodnocení tělesného složení stanovené prostřednictvím antropometrických metod vypovídá o zastoupení jednotlivých tělesných složek: kosterní, svalové, tukové a zbytkové. U tukové složky se jedná o množství podkožního tuku určeného pomocí kaliperace.

Tělesné složení je možno stanovit také prostřednictvím špičkové přístrojové techniky na základě metody bioelektrické impedance. Metoda bioelektrické impedance je metodou neinvazivní a časově nenáročnou. Bioelektrická impedance vychází z odhadu celkové tělesné vody v organizmu. Následně je možno stanovit tuku prostou hmotu a zastoupení kosterního svalstva. Tuku prostá hmota má úzký vztah k vyšší tělesné zdatnosti jedince. Tuková složka má na dosažení maximálního výkonu negativní vliv a podmiňuje snížení tělesné zdatnosti. U těchto přístrojů se nabízejí další možnosti analýzy. Lze určit stav tukové a svalové složky v jednotlivých částech těla tzn. tukové a svalové balance. K dalším možnostem patří určení celkové tělesné kondice (fitness skóre), diagnóza obezity dle vybraných zdravotních ukazatelů tělesného složení, zastoupení bílkovin a minerálů, stav hydratace organizmu a stanovení indexů otoků na základě poměru jednotlivých složek celkové tělesné vody.

Doba trvání:

 • antropometrické měření: 15 minut
 • přístrojové vyšetření: 5 minut

Cena:

 • hodnocení na základě antropometrických měření: 250,- Kč,
 • přístrojové vyšetření přístrojem In Body 720 a Tanita MC-980: 350,- Kč
 • přístrojové vyšetření pomocí přístroje Tanita MC-418 – množství tukové složky a její rozložení v rámci jednotlivých částí lidského těla: 150,- Kč.

Posouzení svalových dysbalancí

Zhodnocení zkrácení a oslabení svalů v jednotlivých částech lidského těla, včetně hodnocení klenby nožní a deformací v oblasti chodidla.

Doba trvání měření: 35 minut
Cena: 250,- Kč

Stanovení hustoty kostní tkáně

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech prostřednictvím lokálního denzitometru EXA 3000. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. U lokální denzitometrie stanovujeme hustotu kostí v oblasti paty nebo dolní části předloktí.

Indikace při podezření na úbytek kostní tkáně (osteopenie, osteoporóza). Slouží k prevenci rizika zlomenin a úrazů spojených s kostní křehkostí a osteoporózou.

Hodnocení je provedeno prostřednictvím T-skóre (srovnání s mladými zdravými jedinci stejného pohlaví) a Z-skóre (porovnává výsledek vašeho vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku).

Rentgenové záření, které přístroj EXA 3000 vyzařuje, odpovídá záření přírodního prostředí, radiační hladina je 0,1 mSv.

Doba trvání měření: 5 minut
Cena: 150,- Kč

Laboratoř zátěžové fyziologie

Kontaktni osoba: doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. E: michal.botek@upol.cz, T: 585 636 154

UPOZORNĚNÍ: Zátěžové a hypoxické testy provádíme pouze zdravým osobám. Laboratoř zátěžové fyziologie nemá status zdravotnického zařízení, tudíž věškeré prováděné testy nelze považovat za zdravotnický výkon a na jejich základě se tedy nelze v žádném případě vyjadřovat ke zdravotní způsobilosti klienta. Odborně se vyjadřujeme pouze k otázkám spojených s aktuální úrovní fyzické zdatnosti či výkonnosti klienta. Našim spolupracujícím akreditovaným zdravotnickým zařízením je ReFit Clinic, na které se můžete v případě potřeby získání osvědčení o zdravotní způsobilost obrátit.

Sportovní balíčky

Pro zájemce o testování v laboratoři zátěžové fyziologie nabízíme cenově zvýhodněné balíčky služeb v následujícím rozsahu:

Sportovní balíček 1: základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie a maximální zátěžový test + 20 min interpretaci.
Cena: 2200,- Kč

Sportovní balíček 2: měření variability srdeční frekvence, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, maximální zátěžový test + 20 min interpretaci.
Cena: 2400,- Kč

Sportovní balíček 3: měření variability srdeční frekvence, hodnocení stavu hydratace, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, maximální zátěžový test + 30 min interpretaci.
Cena: 2600,- Kč

Cyklobalíček: měření variability srdeční frekvence, hodnocení stavu hydratace, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, stupňovaný zátěžový test s minimálně pěti odběry krevního laktátu za účelem konstrukce laktátové křivky a stanovení aerobního a anaerobního prahu + 30 min interpretaci.
Cena: 2800,- Kč

Zátěžové testy

Test W170

Tento submaximální test, který se provádí na bicyklovém ergometru, je vhodný spíše pro zdravé netrénované osoby ke zjištění zdatnosti.

Doba trvání: 20 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 800,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Maximální zátěžový test

Provádí se za účelem hodnocení výkonnosti a získání maximálních hodnot testované osoby společně se stanovením aerobního a anaerobního prahu, které poslouží pro individuální nastavení dalšího tréninku. Maximální test je možné v naší laboratoři absolvovat na bicyklovém ergometru, popřípadě na vlastním silničním kole, nebo na běhacím páse.

Vyšetření doporučujeme výkonnostním i amatérským sportovcům, ale také zdravé netrénované populaci ve věkovém rozmezí od 15 do 65 let.

Doba trvání: 45 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 1500,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Konstrukce laktátové křivky

Stupňovaný zátěžový test realizovaný na běhátku nebo na bicyklovém ergometru s minimálně pěti odběry krevního laktátu za účelem stanovení aerobního a anaerobního prahu.

Doba trvání: 45 minut test + 30 minut konzultace
Cena: 1800,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 30 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Vyšetření aktivity autonomního nervového systému

Neinvazivní vyšetření aktivity autonomního nervového systému pomocí variability srdeční frekvence (VSF) u sportovců slouží především k detekci akutní únavy, jako prevence přetížení či přetrénování nebo k optimalizaci velikosti tréninkového zatížení. U běžné populace nám prozrazuje schopnost organismu čelit fyzickému či mentálnímu stresu.

Doba trvání: 30 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 450,- Kč
Balíček deseti měření: 4000,- Kč
Dlouhodobější měření: cena dohodou
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Simulace vyšší nadmořské výšky (normobarická hypoxie)

Intermitentní hypoxická expozice (IHE)

Simulaci vyšší nadmořské výšky (< 6200 m) přes obličejovou masku provádíme v klidových podmínkách, ale také během zatížení (při chůzi, běhu či jízdě na bicyklovém ergometru). Smyslem expozice vyšší nadmořské výšce může být např. pre-aklimatizace na pobyt a fyzickou zátěž (horolezectví, vysokohorská turistika, lyžování na ledovcích či trekking) prováděnou v nadmořské výšce přes 2500 m. n. m, jakožto prevence symptomů spojených s akutní horskou nemocí (únava, bolest hlavy, snížená fyzická výkonnost, nespavost, atd.). IHE doporučujeme sportovcům nebo osobám, které plánují pobyt nebo trénink ve vyšší nadmořské výšce.

Doba trvání tréninku: 60 minut
Cena 15 tréninků: 4500,- Kč

Nutriční poradenství

Pro osoby s nadváhou a obezitou

Nutriční poradenství zaměřené na snížení hmotnosti. Na podkladě osobní anamnézy a základních antropometrických měření je vypracován individualizovaný týdenní stravovací plán. Jídelníček je sestaven tak, aby zajistil plynulý úbytek hmotnosti zhruba 1 kg za týden a poskytoval všechny potřebné živiny ve vyváženém množství. Cena poradenství zahrnuje kromě vstupní analýzy a konzultace vypracovaný týdenní stravovací plán a 2 kontrolní měření.

Doba trvání konzultace: 30 minut
Cena: 3000,- Kč

Pro sportovce

Nutriční poradenství zaměřené na úpravu jídelníčku sportovce. Na podkladě osobní anamnézy a základních antropometrických měření je vypracován individualizovaný týdenní stravovací plán. Jídelníček je sestaven tak, aby zajistil všechny potřeby vrcholových i rekreačních sportovců. Cena poradenství zahrnuje kromě vstupní analýzy a konzultace vypracovaný týdenní stravovací plán a 2 kontrolních měření.

Doba trvání konzultace: 30 minut Cena: 3000,- Kč

Biomechanická laboratoř

Kontaktni osoba: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. E: zdenek.svoboda@upol.cz, T: 585 636 414

Měření síly v různých režimech svalové kontrakce

Testování svalové síly v izokinetickém režimu

Diagnostika síly zvolených svalových skupin v předem nastavené a neměnné rychlosti pohybu (nízké až vysoké). Výsledky měření jsou důležité pro optimalizaci trénovanosti, prevenci poruch a zranění podpůrně pohybového aparátu. Využití je možné i v oblasti rehabilitace. Testování/cvičení na přístroji umožňuje bezpečně dosáhnout maximální sílu v každém bodě pohybu. Funkčnost svalové skupiny je tak zhodnocena/rozvíjena v celém rozsahu pohybu.

Testování doporučujeme profesionálním i amatérským sportovcům, zdravé netrénované populaci ve věkovém rozmezí 10 – 70 let. Po konzultaci s lékařem pacientům po operaci kolena, ramena apod.

Doba trvání:
základní vyšetření 35 minut
komplexní vyšetření dle rozsahu

Cena:
základní vyšetření: 450,- Kč
komplexní vyšetření: dle rozsahu

Testování svalové síly v izometrickém režimu

Diagnostika svalové síly ve statickém (izometrickém) režimu. Měření informuje o úrovní dané svalové skupiny. Naměřené hodnoty jsou porovnány s výsledky sportovců v dané sportovní disciplíně.

Doba trvání: 15 minut
Cena: 300,- Kč/hodinu

Měření výšky vertikálního skoku

Výška vertikálního skoku je ukazatelem výbušné síly dolních končetin. Testování je vhodné ve všech sportovních disciplínách, kde jsou klíčové odrazové schopnosti. Měření se provádí na silových plošinách. Výška skoku je vypočtena z hodnoty silového impulsu. Je možné také posoudit míru zapojení pravé a levé dolní končetiny.

Doba trvání: 5 minut
Cena: 150,- Kč

Měření rychlosti

Test reakce a rychlosti jednoduchého pohybu

Jedná se o jednoduchý test. Úkolem měřené osoby je na světelný podnět, co nejrychleji „kopnout“ pravou dolní končetinou v před (extenze v koleni). Test se provádí opakovaně. Do výsledku se započítává deset nejlepších výsledků. Výstupem jsou následující parametry:

 • doba reakce na světelný podnět,
 • koncentrace pozornosti - určení variability (stability) reakce na podnět,
 • rychlost jednoduchého pohybu - doba pohybu bérce po vymezené dráze,
 • stabilita provedení – určení variability (stability) rychlosti pohybu.

Doba trvání: 15 minut
Cena: 300,- Kč

Běh na 15 m

Pomocí startovacích bloků se snímači a fotobuněk je určena startovní reakce a rychlost běhu v jednotlivých úsecích 0–5 m, 5–10 m, 10–15 m.

Doba trvání: 10 minut
Cena: 200,- Kč

Testová baterie pro analýzu rychlostně-silových schopností

Analýza rychlostně silových schopností má na pracovišti tradici již více než 40 let. Databázi s naměřenými daty z tohoto období lze využít pro porovnání s nově naměřenými výsledky. Výsledkem testové baterie je skóre, které vyjadřuje úroveň sportovce v dané sportovní disciplíně.

Testová baterie sestává z následujících měření:

 • tělesná hmotnost, tělesná výška, tuk,
 • testování svalové síly v izometrickém režimu,
 • test reakce a rychlosti jednoduchého pohybu,
 • vertikální skok,
 • běh na 15 m,
 • skok daleký z místa,
 • desetiskok (zejména u skokanů na lyžích)

Doba trvání: 60 minut
Cena: 1000,- Kč

Biomechanická měření

Analýza rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou

Měření umožňuje posoudit zatížení chodidla ve stoji a při chůzi. Na základě měření lze identifikovat přetížení některých oblastí na chodidle, případně doporučit používání ortopedických vložek do bot.

Doba trvání: 10 minut
Cena: 200,- Kč

Hodnocení stability (rovnováhy, balance) ve statických a dynamických situacích

Měření umožňuje posoudit rizika pádu u seniorů a u osob s deficitem v řízení pohybu či posoudit rovnováhu u sportovců, kde je klíčovou pro dosažení maximálního výkonu. K měření se používá silová plošina. Výsledkem měření je určení míry pohybu člověka ve stoji za různých podmínek.

Doba trvání: 10 minut
Cena: 200,- Kč

Kinematická analýza – 3D videografie, optoelektronické systémy

Pomocí kamer (digitálních nebo optoelektronických) analyzujeme pohyb člověka v prostoru.

Tato metoda bývá nejčastěji využívána v následujících oblastech:

 • hodnocení změn v provedení pohybu po lékařském zákroku nebo fyzioterapeutické intervenci,
 • hodnocení techniky při provedení pohybu – určení „optimální“ techniky pro dosažení maximálního výkonu,
 • analýze techniky při provedení pohybu s ohledem na prevenci zranění

Doba trvání:
Jednoduchá analýza: 15 minut
Speciální analýza: individuální
Cena:
Jednoduchá analýza: 300,- Kč
Speciální analýza: individuální