Doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci probíhá podle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je zaměřen na vědecké bádání a výzkum nebo vývoj v oboru Kinantropologie. Podle zaměření jednotlivých uchazečů je uvedený obor členěn do specializací, které garantují děkanem jmenovaní školitelé. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci – část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová rada. Od akademického roku 2003/2004 probíhá i studium v anglickém jazyce.

Informace o platnosti akreditace doktorského studijního programu Kinantropologie je uveden na Úřední desce FTK UP.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • od 1. listopadu 2023 do 31. května 2024

Termín přijímacích zkoušek:

 • červen až září 2024

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky bude uchazeči o studium sdělen v Pozvánce k přijímacímu řízení, která mu bude zaslána na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou pomocí webové aplikace Přihláška UP.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena od 1. listopadu 2023 do 31. května 2024. Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění povinných osobních údajů, zvolení studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejlépe on-line platební kartou. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v Přihlášce UP. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Povinné přílohy přihlášky

Uchazeč o studium je povinen ve stanovené lhůtě do 31. 5. 2024 zaslat poštou na adresu Oddělení pro vědu a výzkum (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 117, 771  11 Olomouc) následující dokumenty:

 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 • vyplněný formulář podrobná verze přihlášky,
 • strukturovaný životopis,
 • odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou aktivitu (návrh osnovy pro zpracování reference),
 • projekt dizertační práce (max. 6 stran),
 • doklad o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (pokud uchazeč tento doklad má) v případě žádosti o prominutí přijímací zkoušky (min. úroveň C1);
 • písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto prací (pokud tyto aktivity byly realizovány).

Adresa pro zasílání přihlášek:

Oddělení pro vědu a výzkum
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Podmínky přijetí

Ukončené vysokoškolské vzdělání

Pro přijetí do doktorského studijního programu je podmínkou získání vysokoškolského vzdělání (minimálně magisterského stupně), což je nutné doložit nejpozději ke dni zápisu ke studiu úředně ověřenou fotokopií diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání (notář, CzechPoint, obecní úřad atd.).

Vykonání přijímací zkoušky

Pro přijetí do doktorského studijního programu je podmínkou úspěšné absolvování přijímací zkoušky:

Písemný test z anglického jazyka

Uchazeč o studium vykoná Quick Placement Test (QPT). QPT je použit ke stanovení celkové úrovně anglického jazyka pomocí bodové škály (0-100 bodů). QPT je adaptivním testem (test sám určí konečný počet otázek, které je potřeba uchazeči o studium položit), není časově limitovaný a testuje znalosti z gramatiky, porozumění textu a poslechu. Maximální možné skóre z QPT je 100 bodů.

Pro úspěšné zvládnutí Testu z anglického jazyka musí uchazeč o studium získat nejméně 50 bodů, což odpovídá znalostem anglického jazyka na úrovni B1, tedy Pre-Intermediate.

Ústní zkouška

V rámci ústní zkoušky jsou hodnoceny tyto oblasti:

 1. Odborná způsobilost (schopnost syntetického pohledu a orientace v aktuálním stavu poznání) uchazeče v kinantropologické problematice související se zamýšleným tématem disertačního projektu
 2. Předpoklady uchazeče pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu
 3. Téma disertační práce a kvalita projektu disertační práce

V každé oblasti je uchazeč hodnocen podle níže uvedené bodové škály. Maximální možný počet bodů z Ústní zkoušky je 30 bodů (3 oblasti x 10 bodů).

Pro úspěšné zvládnutí Ústní zkoušky musí uchazeč o studium v každé z oblastí 1) a 3) získat nejméně 4 body a zároveň musí celkově získat nejméně 14 bodů.

Počet bodů Deskriptor Charakteristika Bližší specifikace výkonu
10 Vynikající Vysoce nadstandardní Vynikající výkon pouze s drobnými chybami
8 Výborné Nadstandardní Nadprůměrný výkon, ale s určitými chybami
6 Velmi dobré Standardní Celkově dobrý výkon, ale se značnými nedostatky
4 Dobré Uspokojivé Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky
2 Dostačující Absolvování s výhradami Výkon splňující minimální požadavky
0 Nevyhovující Zcela nevyhovující Je zapotřebí značné množství další práce

Téma disertační práce

Uchazeč o studium uvede v přihlášce jméno odborníka, s nímž bylo předběžně jednáno jako
s případným školitelem a rovněž uvede předběžné téma své disertační práce.

Seznam školitelů včetně jejich specializací je uveden níže.

Nabízené specializace

Seznam školitelů

Školitel Specializace
doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fyziologie pohybu člověka
doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Aleš Gába, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Rekreologie
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D. Didaktika sportu | sportovní trénink
Mgr. František Chmelík, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybu člověka
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická a sociokulturní kinantropologie
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. Rekreologie
prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Didaktika sportu | sportovní trénink
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. Environmentální kinantropologie
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Funkční antropologie
doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. Pohybová aktivita a životní styl
PhDr. David Smékal, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Biomechanika pohybu člověka
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Psychologická kinantropologie
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Fyzioterapie v kinantropologii
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Pohybová a sportovní edukace

Doplňující informace

Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením propadá bez náhrady, náhradní termín přijímacích zkoušek není vypisován.

Žádosti o prominutí přijímací zkoušky nelze akceptovat.

Uchazeč o studium může na základě podání písemné žádosti požádat děkana fakulty o uznání zkoušky z anglického jazyka. Tuto skutečnost uchazeč o studium doloží certifikátem o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka o minimální úrovni C1. Děkan fakulty na základě doloženého certifikátu rozhodne o uznání zkoušky z anglického jazyka.

Uchazeči o studium se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v rámci Přihlášky UP (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.cps.upol.cz/).

Informace o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněna po vydání návrhu o rozhodnutí přijímací komise v prostředí Přihlášky UP.

Uchazeč o studium může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, na Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, avšak výhradně po předchozí domluvě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)