Podej si přihlášku

Přihlášky na bakalářské studijní obory

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 28. února 2019

Předběžný termín přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy:

 • Studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • talentová, ústní a písemná část
   květen–červen 2019
 • Studijní program Tělesná výchova a sport
  • talentová část
   23.–26. dubna 2019
  • ústní část
   duben 2019
  • písemná část
   do konce dubna 2019 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO)

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2018 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Po vyplnění E-přihlášky zašlete na adresu Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury následující dokumenty:

 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 • strukturovaný životopis,
 • lékařský posudek (možné dodat i samostatně do 31. 3. 2019):
  • uchazeči o studium ve studijních programech se zaměřením na tělesnou výchovu a sport musí dle platné legislativy doložit lékařský posudek. V souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. vydává tento posudek poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství,
  • uchazeči o studium oboru Fyzioterapie přiloží potvrzení od praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením,
 • úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (pokud již uchazeč maturoval), jinak dodá neprodleně po vykonání maturitní zkoušky.

Adresa pro doručení požadovaných dokumentů:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 28. 2. 2019 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca měsíc před jejím konáním.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 2. 7. do 4. 7. 2019 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 10.00 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2019/20 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Následující krok uchazeče o studium

Přihláška se všemi náležitostmi odeslána? Přejděte na krok č. 4 Absolvuj písemný test.

Přihlášky na navazující magisterské studijní obory

Důležité termíny

Termín podání přihlášek:

 • do 28. února 2019

Předběžný termín přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy:

 • Studijní program Specializace ve zdravotnictví
  • talentová, ústní a písemná část
   květen – červen 2019
 • Studijní program Tělesná výchova a sport
  • talentová část
   23.–26. dubna 2019
  • písemná a ústní část
   květen – červen 2019

Podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2018 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky.

Po vyplnění E-přihlášky zašlete na adresu Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury následující dokumenty:

 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky,
 • doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 • strukturovaný životopis,
 • lékařský posudek (možné dodat samostatně do 31. 3. 2019):
  • uchazeči o studium ve studijních programech se zaměřením na tělesnou výchovu a sport musí dle platné legislativy doložit lékařský posudek. V souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. vydává tento posudek poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství,
  • uchazeči o studium oboru Fyzioterapie přiloží potvrzení od praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením,
 • úředně ověřený opis bakalářského diplomu (pokud již uchazeč absolvoval státní závěrečnou zkoušku v bakalářském oboru) nebo potvrzení o probíhajícím studiu v bakalářském oboru (ověřený opis bakalářkého diplomu dodá neprodleně po vykonání státní závěrečné zkoušky).

Adresa pro doručení požadovaných dokumentů:

Oddělení pro studium
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11  Olomouc

Administrativní poplatek

Uchazeč uhradí nejpozději do 28. 2. 2019 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 690 Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: je vygenerován přihláškou a naleznete jej v přehledu přihlášek
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca měsíc před jejím konáním.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 2. 7. do 4. 7. 2019 na Oddělení pro studium fakulty v době od 8.00 do 10.00 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2019/20 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Následující krok uchazeče o studium

Přihláška se všemi náležitostmi odeslána? Přejděte na krok č. 5 Připrav se předem.