Talentová část – Bc.

Fyzioterapie

Studijní obor:Fyzioterapie
Forma studia:prezenční
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:plavání: testovací bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky, startovní skok není povinný, lze startovat i z vody. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Bez časového limitu se hodnotí, zda uchazeč o studium je schopen uplavat bez odpočinku a zjevných známek vyčerpání určenou vzdálenost.
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a).

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna.

Uchazeč o studium nemusí talentovou zkoušku z plavání absolvovat, pokud v den přijímacího řízení doloží "Doklad o plavecké způsobilosti" (doklad o splnění požadavku uplavání 100 m jedním plaveckým způsobem), vystavený a potvrzený učitelem tělesné výchovy příslušné školy, licencovaným trenérem příslušného plaveckého oddílu nebo licencovaným instruktorem plavání příslušné plavecké školy.

Aplikované pohybové aktivity

Studijní obor:Aplikované pohybové aktivity
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

plavání: testovací bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plavckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Limit pro splnění požadavku: 2:27,01 pro muže a 2:32,01 pro ženy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Aplikovaná tělesná výchova

Studijní obor:Aplikovaná tělesná výchova
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
plavání: krytý bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.

a) basketbal nebo b) volejbal

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika – pohybový test

Test hudebně-pohybové připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně – vysoké, střední, nízké, dále základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, cval stranou, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

Videoukázka:
Videoukázka testu hudebně-pohybové připravenosti
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

Test motoricko(pohybově)-funkční připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu motoricko-funkční připravenosti
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Atletika

Běh na 100 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, stopky.

Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů atletickým způsobem.

Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 s při elektronickém měření; 0,1 s při ručním měření časů. Bodové hodnoty v tabulce jsou uvedeny zvlášť pro každý způsob měření.

Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční, resp. elektronické měření času na stopkách.

Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:Ochrana obyvatelstva
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
plavání: testovací bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.

a) basketbal nebo b) volejbal

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika – pohybový test

Test hudebně-pohybové připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně – vysoké, střední, nízké, dále základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, cval stranou, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

Videoukázka:
Videoukázka testu hudebně-pohybové připravenosti
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

Test motoricko(pohybově)-funkční připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu motoricko-funkční připravenosti
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Atletika

Běh na 100 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, stopky.

Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů atletickým způsobem.

Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 s při elektronickém měření; 0,1 s při ručním měření časů. Bodové hodnoty v tabulce jsou uvedeny zvlášť pro každý způsob měření.

Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční, resp. elektronické měření času na stopkách.

Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Rekreologie

Studijní obor:Rekreologie
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
plavání: krytý bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.

a) basketbal nebo b) volejbal

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2:2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika ˜˜pohybový test

Test hudebně-pohybové připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně - vysoké, střední, nízké, dále základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, cval stranou, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

Videoukázka:
Videoukázka testu hudebně-pohybové připravenosti
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

Test motoricko(pohybově)-funkční připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu motoricko-funkční připravenosti
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Tělesná výchova pro vzdělávání - maior

Studijní obor:Tělesná výchova pro vzdělávání - maior
Forma studia:prezenční
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
plavání: krytý bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.

a) basketbal nebo b) volejbal

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika – pohybový test

Test hudebně-pohybové připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně – vysoké, střední, nízké, dále základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, cval stranou, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

Videoukázka:
Videoukázka testu hudebně-pohybové připravenosti
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

Test motoricko(pohybově)-funkční připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu motoricko-funkční připravenosti
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Atletika

Běh na 100 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, stopky.

Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů atletickým způsobem.

Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 s při elektronickém měření; 0,1 s při ručním měření časů. Bodové hodnoty v tabulce jsou uvedeny zvlášť pro každý způsob měření.

Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční, resp. elektronické měření času na stopkách.

Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Tělesná výchova a sport

Studijní obor:Tělesná výchova a sport
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
plavání: testovací bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Přílohy:bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.

a) basketbal nebo b) volejbal

Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč
b) zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
a) Hra 3 : 3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
b) Hra 2 : 2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 10 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika – pohybový test

Test hudebně-pohybové připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně – vysoké, střední, nízké, dále základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, cval stranou, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

Videoukázka:
Videoukázka testu hudebně-pohybové připravenosti
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

Test motoricko(pohybově)-funkční připravenosti

Zařízení:
Tělocvična

Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

Videoukázka:
Videoukázka testu motoricko-funkční připravenosti
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Atletika

Běh na 100 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, stopky.

Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů atletickým způsobem.

Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 s při elektronickém měření; 0,1 s při ručním měření časů. Bodové hodnoty v tabulce jsou uvedeny zvlášť pro každý způsob měření.

Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční, resp. elektronické měření času na stopkách.

Běh na 1500 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.

Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.

Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 1 sekunda.

Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Trenérství a sport

Studijní obor:Trenérství a sport
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:

plavání: testovací bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Plavání

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky a beze změny plaveckého způsobu, startovní skok musí být proveden ze startovního bloku. Proband sám volí plavecký způsob.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Limit pro splnění požadavku: 2:30,00 pro muže i ženy.
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a).

Pokyny a pravidla:
Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.