Povinně zveřejňované informace o projektech


MPSA – Move and Play the Stress Away

Číslo projektu: 2023-1-PL01-KA220-SCH-00015808
Zařazení projektu: Erasmus +, KA2 – Cooperation partnerships in school education, KA220.
Trvání projektu: 2023-2026
Řešitelský tým za Českou republiku: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. a Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Partneři projektu

 • FUNDACJA GRATOSFERA, Polsko
 • ROGERS FOUNDATION FOR PERSON-CENTRED EDUCATION, Maďarsko

Popis projektu

Projekt je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů na základních školách.

Cílem projektu je tvorba vzdělávacích seminářů včetně online MOOC webinářů zaměřených na wellbeing učitelů a prevenci syndromu vyhoření. Regulace a snížení stresu se bude odehrávat prostřednictvím mindfulness technik a relaxačních cvičení.

Projekt počítá také s využitím metodiky playwork, a tedy ideově navazuje na předchozí projekty VIPER, CAPS a PAPPUS, které byly řešeny také v rámci programu Erasmus+ stejným českým řešitelským týmem (Klimešová a Wittmannová) ve spolupráci s partnery z Maďarska a Polska.

  

Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému

Číslo projektu: NFP304010AYX7
Zařazení projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja, program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, prioritní osa 1. využívání inovačního potenciálu, konkrétní cíl 1.1 Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
Trvání projektu: září 2021–červenec 2023
Výše finanční podpory celkem: 458 614,02 EUR
Výše finanční podpory UPOL: 168 641,28 EUR
Z toho:
ERDF (85 %): 143 345,10 EUR
SR ČR (5 %): 8 432,06 EUR
Spolufinancování (10 %): 16 864,13 EUR

Partneři projektu

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko – vedoucí partner projektu
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika – hlavní přeshraniční partner projektu

Popis, cíle a výsledky projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení relevance obsahu vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému s cílem lepšího uplatnění studentů vysokých škol na trhu práce. V rámci jeho řešení budou vytvořené webové stránky, na kterých budou umístěny inovované studijní materiály, které budou odpovídat požadavkům současné fyzioterapeutické, rehabilitační a sportovní praxe. Tyto budou mj. obsahovat aktualizované metody, diagnostiky pohybového systému s využitím nových technologií a příslušných aplikací, jakož i způsobů vyhodnocování dat a interpretaci výsledků. Přídavnou hodnotou bude biomechanická analýza pohybu různých populačních skupin včetně jednotlivců s problémy v oblasti pohybového systému v důsledku onemocnění nebo zranění.

Nové materiály budou postupně ověřovány na zúčastněných institucích z České a Slovenské republiky. Za českou stranu se na této pozici projektu zúčastní Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta sportovních studií Masaryky univerzity v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Cílovou skupinou budou studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia. Získání nových poznatků a zkušeností při posuzování pohybového systému člověka s využitím moderních diagnostických metod a postupů umožní osvojení klíčových kompetencí požadovaných současnou praxí. Bude vytvořena partnerská síť systému vzdělávání v rámci institucí zapojených do řešení projektu a jeho šíření v příslušných regionech, což by mělo významnou měrou přispět k rozvoji lidských zdrojů.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří Mgr. Lucia Bizovská, PhD.; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; Mgr. Tomáš Klein; Mgr. Martina Kleislová; doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Aktuality z projektu

Duben až červenec 2023: V rámci mezinárodní konference „Analýza pohybu v Česku a na Slovensku“, která se uskutečnila v termínu 18. – 19. 5. 2023 na FTK UP v Olomouci, proběhlo setkání členů řešitelských týmů hlavního (HP) a hlavního přeshraničního partnera (HCP) se zástupci partnerských institucí. Na tomto setkání byli účastníci seznámeni s výstupy projektu. Dále byla diskutována možnost přípravy dalšího projektu, případně spolupráce v oblasti vzdělávání i mimo projektové aktivity. V rámci výuky pokračovali průběžné diskuse se studenty předmětů zaměřených na biomechaniku, a to jak z instituce HCP, tak z partnerských institucí.
Protože toto období bylo závěrečnou etapou projektu, byla práce zaměřena na dokončení všech studijních materiálů v textové i filmové podobě. V tomto období byly finalizovány dva animované a jeden textový materiál v oblasti odraz a vertikální skok, dva animované a jeden textový materiál na téma posturální stabilita, dva animované a dva textové materiály z oblasti lokomoce (chůze, běh) a jeden textový materiál a jedna prezentace na téma hody a vrhy. Materiály připravené HCP a HP byly zveřejněny v hlavním výstupu projektu – internetové stránce. Tato stránka je koncipována jako společný výstup obou partnerů ve vzdělávací oblasti, na kterém je možné najít jak studijní materiály určené pro zájemce z oblasti biomechaniky (zodpovědný HCP), tak studijní opory pro funkční a přístrojovou diagnostiku (zodpovídá HP), které ocení především studenti oborů fyzioterapie nebo sportovní technologie.  Všechny materiály jsou pro studenty dostupné na odkaze https://www.skoladiagnostiky.sk/biomechanika/.

Leden až březen 2023: V rámci přípravy výukových materiálů byli do procesu jejich tvorby pro možnost zpětné vazby průběžně zapojování studenti – výběr preferovaného typu postavy využité v animacích; výběr preferovaného hlasu člověka, jehož záznam bude využitý v doprovodném slovu animací; obsah a forma pilotních animací apod. Pokračovala spolupráce s pracovníky příslušných odborností, v rámci které byla zahájena práce na přípravě dalších animací (posturální stabilita, hodnocení posturální stability, biomechanika chůze) a na finalizaci animací původních (biomechanika odrazu, metody pro určení výšky vertikálního výskoku).  Současně pokračovala příprava a realizace textových výstupů, které budou sloužit, vedle připravovaných animací, jako studijní materiály pro studenty zabývající se biomechanickými problémy kinantropologie.  Dne 1. 2. 2023 se na Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave uskutečnilo společné setkání řešitelů hlavního a přeshraničního partnera. V rámci tohoto setkání byla řešena aktuální problematika týkající se probíhajícího projektu. Byla také prodiskutována nová výzva, která by mohla vést k přípravě společného projektu.

Říjen až prosinec 2022: Došlo k zahájení spolupráce s firmou Film21 s.r.o. (diskusní on-line setkání, doplněná o frekventovanou elektronickou komunikaci), která umožnila výrazný posun v plnění úkolů při přípravě a realizaci animací. Byly prodiskutovány a zahájeny jednotlivé navazující kroky, nezbytné pro vytvoření pilotní animace (power point, komentář vypravěče, …, storyboard, revize storyboardu, realizace ilustrací, animace, revize animace, finální animace). V rámci těchto kroků byly připraveny podklady pro pilotní animaci – odrazové aktivity, provedení odrazu, podmínky odrazu.   Tato pilotní animace se postupně posunula do fáze závěrečných úprav, její verze byla předána k diskusi zainteresovaným odborníkům z dalších partnerských institucí. V rámci tohoto období se uskutečnilo jedenáct setkání řešitelského týmu hlavního přeshraničního partnera, 6. 12. 2022 proběhlo on-line setkání s řešitelským týmem hlavního řešitele. Na tomto setkání byl proveden souhrn dosud realizovaných aktivit (plnění ukazatelů projektu) a aktualizován harmonogram úkolů, které musí být splněny v roce 2023. Současně byl diskutován termín osobního setkání obou řešitelských týmů na začátku roku 2023. V závěru tohoto tříměsíčního cyklu proběhla diskuse k stávajícímu čerpání finančních prostředků a k možnostem finančního ohodnocení při případném zapojení zájemců z partnerských institucí. Byla také zahájena příprava podkladů, které jsou nezbytné pro další monitorovací zprávu.

Červenec až září 2022: Na začátku druhého pololetí byly dokončeny práce na přípravě první etapy podkladů pro elektronické studijní opory tak, aby mohlo být zahájeno jednání s potenciálními zájemci z praktické sféry na realizaci těchto podkladů. Současně byly zahájeny přípravné práce a diskutovány základní informace, které se vztahovaly k dalším z řešených oblastí – chůze a běh. Na základě komunikace s osobami zabývajícími se tvorbou animací a reklamních spotů byly získány další důležité kontakty a vytvořeny podmínky pro zahájení realizace praktických činností, které jsou základem pro řešení projektu. Pokračovala on-line komunikace s řešitelským týmem z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Elektronickou cestou proběhlo předání informací o postupu prací partnerským institucím (MU Brno, VUT Brno, OU Ostrava, VŠB Ostrava, UTB Zlín). Průběžně probíhala kontrola plnění klíčových aktivit, které jsou nezbytné pro naplnění avizovaných ukazatelů projektu, a tedy i pro jeho úspěšné řešení.

Duben až červen 2022: V uvedeném období pokračovala práce na přípravě podkladů pro elektronické studijní opory v oblasti odrazových aktivit, která se týkala zejména způsobu doplnění teoretických podkladů o praktické ukázky ve formě videosekvencí a animací. Současně byly diskutovány základní informace, které se vztahovaly k další z řešených oblastí – chůze a běh. Na společném on-line setkání s řešitelským týmem z Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě proběhly informace o postupu prací na straně vedoucího i hlavního přeshraničního partnera. Součástí tohoto setkání byla také diskuse k možnosti zapojení se do těchto aktivit, které by vedlo k zefektivnění stávající spolupráce. Pro možnost zapojení dalších odborníků do řešení projektu, zejména v oblasti tvorby videí a animací, bylo zahájeno jednání s FF UP (Katedra divadelních a filmových studií). Současně byly diskutovány další možnosti realizace spolupráce při přípravě elektronických studijních opor. Na závěr tohoto období bylo posouzeno plnění úkolů v jednotlivých klíčových aktivitách vzhledem k plánovanému harmonogramu.

Leden až březen 2022: V první čtvrtině roku 2022 byly zahájeny práce na přípravě podkladů pro elektronické studijní opory v úvodní ze základních oblastí – odrazové aktivity. Byly nadefinovány základní pojmy, vytvořena struktura a uspořádání základních částí. Pro vytvoření přehledu o stávající situaci ve výukových materiálech byly analyzovány nejnovější výstupy umístěné na www. V rámci spolupráce s partnerskými institucemi byla vytvořena skupina, ve které má každá z institucí jednoho zástupce. V této skupině byla diskutována některá témata, která jsou důležitá pro další řešení projektu – forma vstupu do připravovaných podkladů, způsob realizace případných návrhů a připomínek, zpětná vazba formou on-line setkání. Protože vnitřní předpisy UTB Zlín neumožňují podepsání memoranda, došlo k jeho úpravě na formu smlouvy o spolupráci. V závěru hodnoceného období proběhla příprava společného setkání se zástupci vedoucího partnera (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě vysoká škola). Z prostředků projektu bylo pořízeno poslední plánované vybavení.

Říjen až prosinec 2021: V uvedeném období proběhlo jednání s partnerskými institucemi (VŠB Ostrava, OU Ostrava, MU Brno, VUT Brno), na základě kterého došlo k podepsání memoranda o spolupráci. Při jednání s UTB Zlín byla spolupráce zatím odsouhlasena na základě ústní dohody. V rámci řešitelského týmu byla diskutována a následně zahájena příprava pro tvorbu materiálů ve čtyřech základních oblastech, které byly uvedeny v rámci projektové žádosti – lokomoce; posturální stabilita; odraz a výskok; hody a vrhy. Proběhla specifikace činností a diskuse k náboru pracovníků specialistů. Pro přípravu studijních materiálů byla pořízena licence pro animační software RenderForest, pro úpravu a střih videí a zvuku byl pořízen balíček Adobe. V souladu s projektovou přihláškou byla v tomto období zakoupena trvalá licence na biomechanický software Biomechanics of Bodies. V Dynamickém nákupním systému byly vysoutěženy a objednány 2 ks PC a k nim příslušné monitory, které budou využívány při přípravě studijních materiálů a práci s výše uvedenými softwary.

Září 2021: Zahájení řešení projektu, příprava zadávací dokumentace pro nákup přístrojů, navázání kontaktu s vybranými školami.

  

Inclusive Playgrounds: Teacher Training Program (PINC)

Číslo projektu: 2020-1-ES01-KA203-082341
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education
Trvání projektu: říjen 2020 – březen 2023
Koordinátor projektu (hlavní řešitel): University of Murcia, Spain

Partneři projektu

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgium
 • CESIE, Italy
 • ONCE Fundation, Spain
 • Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • Palermo University, Italy
 • University of Thessaly, Greece

Popis projektu

V říjnu 2020 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ Inclusive Playgrounds: Teacher Training Program (PINC).

Cílem projektu je tvorba a implementace vzdělávacích materiálů zaměřených na inkluzivně herní a rekreačně pohybové programy. Česká republika má na starosti tvorbu tzv. „Herního průvodce“. Půjde o jednoduchou příručku, které bude obsahovat metodické materiály pro praktickou realizaci inkluzivních rekreačně pohybových her.

Hlavním řešitelem je Španělská Univerzita v Murcii a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Belgie, Itálie, a Řecka.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří Mgr. Jana Tomišková, Ph.D (vedoucí projektu za ČR), Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. a Mgr. Tomáš Vyhlídal.

Aktuality z projektu

Březen 2023: V pátek 10. března proběhl na FTK UP v Olomouci odborný seminář, kde byly představený výstupy projektu PINC. Celkem se akce zúčastnilo více jak 40 pedagogů z oblasti formálního i neformálního vzdělávání.
Ve dnech 20.-21. března se uskutečnilo závěrečné setkání mezinárodního projektového týmu PINC. Kromě slavnostního zakončení a prezentování výsledků z národních seminářů, kde byly představeny výstupy projektu široké veřejnosti, proběhla také čilá debata nad tématem udržitelnosti projektu a případného podání dalšího navazujícího projektu ve výzvě Erasmus+ pro rok 2024.

Prosinec 2022: Vyšel druhý newsletter projektu PINC.

Říjen 2022: V pondělí 24. října 2022 proběhlo další online setkání projektového týmu Erasmus+ PINC. Hlavním bodem jednání byla finální podoba AJ verze vzdělávacích materiálů, které budou přeloženy do národních jazyků do konce roku 2022. Tyto přeložené materiály pak budou prezentovány v každé účastnické zemi na přelomu února a března v rámci speciálního semináře PINC.
Za českou stranu se online mítinku zúčastnili Jana Tomišková, Ladislav Baloun a Tomáš Vyhlídal.

Červen 2022: Ve dnech 27.-28. června 2022 proběhlo další setkání projektového týmu Erasmus+ PINC, které hostila sicilská Univerzita v Palermu (UNIPA). Poprvé se tak "face to face" setkal celý projektový tým. Hlavními body jednání byla evaluace pilotních programů a zakomponování zásadních připomínek do vzdělávacích materiálů. Za českou stranu se mítinku zúčastnili Jana Tomišková, Ladislav Baloun a Tomáš Vyhlídal.

Duben 2022: V týdnu 19.-22. 4. 2022 proběhl pilotní seminář projektu Erasmus+ PINC, který se konal na půdě FTK UP v Olomouci a zaměřil se na evaluaci školících materiálů projektu. Pilotního tréninku se zúčastnilo 17 studentů z druhého ročníku bakalářských programů FTK UP. Školení proběhlo pod lektorským vedením Jany Tomiškové, Ladislava Balouna a Tomáše Vyhlídala. Během semináře se prezentovala témata zaměřená na koncept inkluze z pohledu mezinárodního práva a na komunitní vzdělávání se zaměřením na inkluzi. Dále byl probrán teoretický a praktický průvodce hrou, jehož moto zní „hra jako facilitátor inkluze“.Na závěr programu poskytli studenti obsáhlou zpětnou vazbu, ve které uvedli silné a slabé stránky samotného semináře. Na základě této evaluace dojde k připomínkování a úpravě školících materiálů.

Listopad 2021: Proběhlo dvoudenní hybridní setkání mezinárodního pracovního týmu. Hostitelem již pátého setkáni byla řecká Univerzita v Thesálii. Na základě posudků externích hodnotitelů byly provedeny závěrečné úpravy a připomínky jednotlivých výstupů klíčových aktivit. Z důvodu špatné epidemické situace v ČR se bohužel zástupci FTK UP zúčastnili pouze online formou.

Září 2021: Proběhlo jednodenní online setkání mezinárodního pracovního týmu. Na již čtvrté schůzi jednotlivé národní týmy představily pracovní verze výstupů klíčových aktivit. Za FTK UP jde o tzv. praktickou herní příručku. Během následujících týdnů pak dojde k jejich připomínkování ze strany věch partnerských organizací. Zároveň se ujednalo, že pokud to pandemická situace dovolí, tak následující setkání proběhne prezenčně na půdě Univerzity Thessaly v Řecku na konci listopadu.

Červenec 2021: Uskutečnilo se jednodenní online setkání mezinárodního pracovního týmu. Během již třetí schůze došlo k představení webových platforem, na kterých je možno čerpat informace, výstupy a novinky z projektu. Zároveň došlo k představení již konkrétní podoby jednotlivých výstupu, které jsou s projektem spojeny. Setkání se zúčastnil kompletní český tým ve složení Jana Tomišková, Ladislav Baloun, a Tomáš Vyhlídal.

Březen 2021: Proběhlo druhé dvoudenní online pracovního týmu setkání (původně mělo setkání hostit Artesis Plantijn Hogeschool v Antverpách). Během mítinku všechny organizace představili návrhy pro realizaci jednotlivých klíčových aktivit, za které zodpovídají. Dále proběhla revize dotazníků, které budou distribuovány učitelům na základních a vysokých školách. Cílem tohoto šetření bude zjištění potřeb v oblasti inkluzivních her a aktivit u cílových organizací

Prosinec 2020: Uskutečnilo se dvoudenní online setkání pracovního týmu. Během první schůze se upřesnily role jednotlivých partnerských organizací. Setkání se zúčastnil kompletní český tým ve složení Ladislav Baloun, Jana Tomišková a Tomáš Vyhlídal.

  

Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta

Číslo projektu: 304011P714
Zařazení projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja, INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika  2014-2020, Využívanie inovačného potenciálu, Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
Trvání projektu: září 2019 – srpen 2021
Výše finanční podpory: 182 045,30 EUR – z toho ERDF (85 %): 154 738,51 EUR; SR (5 %): 9 102,26 EUR; Spolufinancování (10 %) 18 204,53 EUR

Partneři projektu

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – vedoucí partner projektu
 • Univerzita Palackého v Olomouci – hlavní přeshraniční partner projektu

Popis, cíle a výsledky projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce mezi malými a středními podniky a centry výzkumu na vysokých školách v příhraničních regionech Slovenské a České republiky. Na základě analýzy poptávky podniků budou vytvořeny požadované postupy, zaměřené na výzkum v oblasti posturální stability, síly svalů trupu, riziko vzniku bolestí zad apod. V oblasti protetiky budou specifikovány vazby mezi nosnými klouby na dolních končetinách, které ovlivňují celkové držení těla a z toho vyplývající problémy v oblasti bolestí zad. Tyto vazby budou posouzeny z hlediska možnosti ovlivnění držení těla při použití vybraných typů ortéz (protéz). Výstupem budou doporučení pro zvýšení kvality péče o pacienty při vybavení ortézou (protézou), případně při úpravě stávajících typů ortéz. V oblasti rehabilitace bude aktivita zaměřena na zmapování současného stavu v oblasti péče o jedince s poruchami pohybového aparátu s přihlédnutím na posturální stabilitu a sílu svalů trupu.

Na základě získaných výsledků budou vypracovány společné metodiky, jejichž využití by mělo zkvalitnit výstupy jednotlivých podniků a zlepšit tak jejich efektivitu při aplikaci intervencí a výrobních postupů.

Cílem projektu je "podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím". Využití nových poznatků a postupů umožní zvýšení úrovně poskytovaných služeb pro jedince s funkčními poruchami motoriky. To by mělo kromě zkvalitnění péče o tyto pacienty zefektivnit činnost zapojených malých a středních podniků.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří Mgr. Lucia Bizovská; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; Mgr. Tomáš Klein; Ing. Veronika Knichalová; Mgr. Eliška Maixnerová; Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Projekt je řešen v rámci programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu.

Aktuality z projektu

Září 2021 až březen 2023: V období 1.9.2021 až 31.3. 2023 byly aktivity související s problematikou projektu prezentovány v rámci vystoupení na seminářích a konferencích (Evropská konference o hiporehabilitaci, 2021; V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, 2021; IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, 2022; III. Kineziologická konference s mezinárodní účastí v Olomouci, 2022).
Komunikace se zástupci podniků se v období po ukončení řešení úloh v rámci projektu uskutečňovala zejména mailovou formou a on-line setkáními. Zástupci podniků byli opakovaně informováni o nabídce na řešení vybrané problematiky, která je pro ně aktuální. V rámci těchto jednání (mj. také jako součást oponentního řízení projektu) jsme řešili dílčí úlohy z oblasti biomechaniky nohy a biomechaniky páteře, které by měly přispět k zefektivnění činnosti při tvorbě ortotických pomůcek a při fyzioterapeutické intervenci. Dalším diskutovaným tématem byla velikost zatížení v kyčelním kloubu při základní lokomoci. Došlo také k vytvoření nového kontaktu a rozšíření spolupráce s dalšími subjekty ("Inovativní exoskelet pro asistenci chůze určený pro lidi s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin", Unilexa - MEBSTER s.r.o).
V tomto monitorovacím období proběhla finalizace úprav na základě komunikace mezi výzkumnou sférou, podniky a redakčními radami časopisů u dvou výstupů, které byly následně publikovány (Bolesti krční páteře a hlavy u dětí,  Inerciálne senzory a ich využitie v klinickej praxi).

Červenec až srpen 2021: Poslední dva měsíce projektu byly zaměřené na dokončování plánovaných aktivit a výstupů tak, aby byly splněny všechny avizované indikátory. Byla dokončena druhá metodika „Hodnocení zatížení dolních končetin při aplikaci ortotických a protetických pomůcek“ a realizován on-line workshop zástupců akademické sféry a zúčastněných podniků. Pro možnost zhodnocení průběhu projektu byla připravena anketa, ve které se zúčastněné podniky vyjadřovaly ke způsobu spolupráce a k obsahu jednotlivých aktivit. Současně tato anketa sloužila pro zjištění zájmu a upřesnění forem spolupráce v následujícím období.
Dne 30. 8. 2021 se uskutečnilo závěrečné setkání řešitelského týmu. Aktivity projektu nekončí datem 31. 8. 2021, ale budou pokračovat v následujících pěti letech.

Březen až červen 2021: Toto období bylo zaměřeno na finalizaci společných výstupů, které zahrnovaly oblasti vymezené v rámci řešeného projektu. V současné době byly již publikovány dva články („Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny“, „Existuje vztah mezi vadným držením těla a bolestí bederní páteře u dospělých?“), další článek je v tisku („Měření rozvíjení hrudníku páskovou mírou v rehabilitační praxi fyzioterapeuta“) a zbývající dva jsou ve fázi konečných úprav před odesláním do redakce příslušného časopisu („Bolesti krční páteře a hlavy u dětí“, „Inerciálne senzory a ich využitie v klinickej praxi“). Uvedené výstupy by měly sloužit nejen podnikům, které jsou v projektu zastoupeny, ale také dalším zařízením, zabývajícím se řešenou problematikou.
Kontakt se zástupci podniků probíhal, až na výjimky, on-line formou. Na základě společné diskuse byla dokončena první z plánovaných metodik (oblast fyzioterapie – „Diagnostika posturálnej stability u rôznych skupín pacientov“) a pokračovala práce na finalizaci druhé metodiky (oblast ortotiky a protetiky). Pro posílení informovanosti zástupců vysokých škol se uskutečnil 7. 5. 2021 on-line workshop na téma „Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta“.

Leden až únor 2021: Projekt vstoupil do závěrečné etapy řešení. Hlavní úsilí bylo nasměrováno na přípravu výstupů (odborných textů) a na tvorbu metodik. Do časopisu Rehabilitácia byly odeslány dva příspěvky s názvy „Měření rozvíjení hrudníku páskovou mírou v rehabilitační praxi fyzioterapeuta“ a „Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie“, které byly následně přijaty k publikování.

Červenec až prosinec 2021: Na začátku července se v Bratislavě uskutečnilo poslední kontaktní setkání zástupců řešitelů z České republiky a ze Slovenska. Na tomto setkání se obě strany informovali o průběhu řešení jednotlivých úloh – realizovaná měření v oblasti testování posturální stability a hodnocení úrovně hlubokého stabilizačního systému. Na základě těchto měření byla zahájena práce na výstupech v odborných časopisech. Zatímco komunikace v rámci dílčích skupin i celého týmu mohla probíhat distanční formou, problémy nastaly s možností provedení některých měření. Vlivem průběžných úprav a nařízení bylo nutné přesunout tato měření na další období. Výstupy z projektu byly 7. 10. 2020 prezentovány na on-line kineziologické konferenci (Svoboda, Z., Bizovská, L., Janura, M.: Metodologické aspekty hodnocení rovnováhy u různých skupin populace). Na setkání řešitelského týmu dne 12. 11. 2020 byla hlavním bodem programu diskuse k tvorbě metodik, které jsou základními výstupy projektu. Za každý z týmů budou vypracovány dvě metodiky, které budou předány k posouzení a následnému využití zúčastněným podnikům. V případě týmu z České republiky budou metodiky zaměřeny na diagnostiku posturální stability u různých skupin pacientů a hodnocení zatížení končetin při aplikaci ortotických pomůcek/protetických náhrad.

Leden až červen 2020: V uvedeném období byla zahájena činnost související s pořízením akcelerometrů pro možnost hodnocení stability ve statických i dynamických podmínkách. Na základě výběrového řízení bylo vybráno zařízení Delsys Trigno™ Systém – systém inerciálních senzorů, z nichž každý obsahuje 3D akcelerometr, 3D gyroskop a 3D magnetometr. Setkávání členů řešitelského týmu se vlivem koronavirové pandemie omezilo na on-line formu komunikace. Na jednáních s jednotlivými podniky bylo specifikováno téma spolupráce a stanoven harmonogram dílčí úkolů – vztah mezi držením těla a bolestí zad, vliv správného dýchání na držení těla, vztah mezi bolestmi zad a oslabením funkce adduktorů kyčelního kloubu, problematika velikosti tlaku u kraniálních remodelačních ortéz. K řešení těchto témat byly vypracovány rešerše, jejich obsah byl dále diskutován se zástupci jednotlivých podniků. Tyto teoretické podklady byly následně doplněny o výsledky vlastních měření.

Listopad až prosinec 2019: V tomto období proběhla setkání se zástupci jednotlivých podniků, které projevily zájem o zapojení do projektu. Za hlavního přeshraničního partnera se jedná o podniky: ING corporation, spol. s r.o., Frýdek-Místek; Avica, zdravotnické zařízení, s.r.o., Ostrava; Centrum rehabilitační péče s.r.o., Bohumín. Na jednotlivých setkáních se zástupci těchto podniků byla podána základní informace o zaměření projektu a o podmínkách jeho řešení. Dne 28. 11. 2019 se uskutečnila společná porada pracovního expertního týmu se zástupci ze všech zainteresovaných pracovišť.

Září 2019: Zahájení řešení projektu, příprava zadávací dokumentace pro nákup přístrojů, navázání kontaktu s vybranými podniky.

  

Children's Access to Play in Schools (CAPS)

Číslo projektu: 2017-1-UK01-KA201-036679
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education
Trvání projektu: září 2017 – srpen 2020

Partneři projektu

 • University of Gloucestershire, UK
 • Gedania 1922 Association, Poland
 • GeSoB, Austria
 • Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • Rogers Foundation, Hungary
 • TANDEM n. o., Slovakia

Popis projektu

V září 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do tříletého mezinárodního projektu Erasmus+ – Children's Access to Play in Schools (CAPS).

CAPS je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ. Cílem projektu je šíření myšlenky playwork do školního prostředí a uznání významu hry v životě dětí. Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude využit transfer znalostí a zkušeností z Velké Británie, kde má teorie playwork své zakotvení, do dalších evropských zemí. Plánované vzdělávací kurzy budou zaměřené na kompetence podporující svobodně zvolenou hru, podporu kreativity, soběstačnosti i zodpovědnosti dětí při hře. Jedním z předpokládaných výstupů je vytvoření kritérií pro definování školy, která je přátelská dětské hře. Snahou bude posílení možností škol poskytovat dětem pestré příležitosti ke hře, a tím podpořit pozitivní klima a atmosféru ve školách.

CAPS přímo navazuje na mezinárodní projekt Volunteers in Play – Employment Routes, ve kterém byla Univerzita Palackého v Olomouci zapojená v období 2013–2015.

Hlavním řešitelem je Velká Británie (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. a PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Aktuality z projektu

Únor 2018: Uskutečnila se dvoudenní odborná stáž v Cheltenhamu (UK) a zasedání mezinárodního konsorcia partnerů projektu CAPS. Odborné stáže se kromě řešitelek projektu zúčastnili 3 členové advisory group (Vymětal, Chalupová Hlávková a Šebek), kteří se budou přímo podílet na aplikaci adaptovaného programu do praxe. Skupina odborníků navštívila 4 základní školy, ve kterých již několik let projekt probíhá, dále byly navštíveny komunitní adventure playgound a Scrapstore. Velmi podnětné byly rozhovory s řediteli a učiteli škol zapojených do programu. Jako hlavní benefity programu ředitelé a učitelé uváděli zlepšení chování žáků a jejich školního prospěchu. Třetím – méně předpokládaným – benefitem bylo zlepšení vztahů mezi učiteli. Výsledkem několikaleté aplikace programu jsou tedy spokojenější žáci, učitelé, rodiče a v neposlední řadě i ředitelé škol. Následné jednodenní zasedání konsorcia pomohlo ujasnit další potřebné kroky k transferu anglického programu do dalších evropských zemí.

Leden 2018: Byla dohodnuta spolupráce se Základní školou Svatoplukova 11 v Olomouci, kde proběhne pilotní ověření adaptovaného programu CAPS do českého prostředí.

Prosinec 2017: Proběhlo první virtuální setkání partnerů projektu CAPS, které bylo zaměřené na plnění stanovených cílů a přípravu odborné stáže ve Spojeném království, které se uskuteční v únoru 2018.

Listopad 2017: Uskutečnilo se první osobní setkání partnerů projektu a bylo založeno mezinárodní konsorcium, Univerzita Palackého je zastoupena Ivou Klimešovou a Janou Hoffmannovou. Během třídenního pracovního setkání v Sankt Pöltenu v Rakousku byly ujasněny cíle a úkoly pro jednotlivé partnery. Rovněž byly zodpovězeny všechny otázky věnované časovému harmonogramu a detailní dokumentaci jednotlivých úkolů. Následně byla založena česká advisory group, která se bude vyjadřovat k odborné části projektu. Do této skupiny byli zařazeni odborníci z praxe Mgr. Jiří Vymětal (ředitel ZŠ) a Mgr. Jana Chalupová Hlávková (učitelka ZŠ), odborníci z pedagogiky doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. a Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. a expert na volný čas a hru Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.

  

European Physical Education Observatory (EuPEO)

Číslo projektu: 2017 - 3678 / 001 – 001
Zařazení projektu: Erasmus+/Sport 2017/Collaborative partnership
Financování: European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Belgie,
Brussels)
Trvání projektu: leden 2018 – prosinec 2020
Koordinátor projektu: Faculdade de Motricidade Humana, University of Lisbon, Portugalsko
Autor: prof. Marcos Onofre

Partneři projektu

 • EUPEA (Švýcarsko)
 • Sociedade Portuguesa de Educação Física (Portugalsko)
 • Willibald Gebhardt Institute (Německo)
 • Deutscher Sportlehrerverband (Německo)
 • Federal Institute of sport/Bern University of applied sciences (Švýcarsko)
 • Swiss National Physical Education Association (Švýcarsko)
 • Faculty of Sport/University of Ljubljana (Slovinsko)
 • Faculty of Physical Culture/Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
 • Hungarian School Sport Federation (Maďarsko)
 • Syndicat National de l ’Education Physique (Francie)
 • School of Education/University College Cork (Irsko)

Pozorovatelé

 • Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (Nizozemí)
 • Mullier Institute (Nizozemí)
 • University of Münster (Německo)

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vyvinout evropský monitorovací systém pro tělesnou výchovu (TV), školní sport (ŠS) a pohybovou aktivitu (PA) a jeho kontext implementace (učební osnovy, vzdělávání učitelů, logistika, výsledky učení atd.). Projekt EuPEO spojí rozdíly mezi doporučeními, mezi koncepty pro monitorování a hodnocení, mezi oblastmi a mezi rozdílnými soubory ukazatelů za účelem vytvoření dvou základních částí studie s těmito cíli:

 1.  Převést poznatky, zkušenosti a výsledky z minulých studií monitorování a hodnocení PE v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání (od úrovně předškolního vzdělávání, základního a středního vzdělávání až po úroveň vysokých škol a univerzit) do komplexního, ale použitelného nástroje pro monitorování kvalitní TV a vytvořit a) manuál pro celoevropské systémové monitorování TV a b) nástroj pro interní monitorování pro školy, pedagogy a učitele TV.
 2. Aplikovat a testovat vhodnost nástrojů: a) příručky pro monitorování a hodnocení TV v pilotním ověřování ve vybraných zemích EU na národní, regionální a místní úrovni v každé zemi; b) nástroj pro interní monitorování pro školy, pedagogy a učitele TV v pilotním projektu na různých úrovních vzdělávání v komunitách v každé ze zapojených zemí.

Hlavním řešitelem je Lisabonská Univerzita, řešitelský tým za Českou republiku tvoří doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. a Mgr. Pavel Háp, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Facebookové stránky projektu

Webové stránky projektu: http://www.eupeo.eu/

Propagace projektu – anglická verze

Aktuality z projektu

Leden 2018 – se uskutečnilo první pracovní setkání projektu Erasmus+ European Physical Education Observatory pod zkratkou EuPEO. Na schůzce byly vyjasněny hlavní cíle, pracovní plán a administrativní požadavky tohoto tříletého projektu Lisabonské univerzity, do nějž jsou dále zapojeni zástupci z Německa, Irska, Švýcarska a dalších zemí. Základním kamenem projektu je tvorba několika dotazníků aplikovatelných v rámci celé EU, a to jak pro školy, tak pro žáky. Do pilotního ověřování budou na jaře zapojeny dvě školy a následného vyplňování se na podzim zúčastní dalších 12 základních a středních škol z různých regionů.

Září 2018 – prvotní výsledky ze sběru dat uskutečněného na 14 zapojených školách v České republice o tělesné výchově, sportu a pohybových aktivit včetně informací získaných na národní úrovni. EuPEO – intelektuální výstup 1: Dílčí zpráva

Leden 2019 – probíhal online sběr dat od žáků zapojených škol. Propagace projektu prostřednictvím newsletteru.

EuPEO: intelektuální výstup 2: dílčí zpráva

Září 2019 – proběhlo setkání ve slovinské Ljubljani, kde se vyjasnily obrysy dvou strategických nástrojů – jednak nástroje pro vnější monitorování pod zkratkou MEA a nástroje pro vnitřní monitorování pod zkratkou TIM. MEA je vyplňována zástupcem dané země znalým problematiky školní TV a školního sportu. TIM je složen z několik částí – část pro školu (ESQ), kterou vyplňuje zástupce školy pro TV (vedoucí předmětové komise); část pro žáky (EPQ), kterou vyplňují žáci základní školy v posledním ročníku povinné školní docházky (nebo adekvátně na víceletém gymnáziu) a poslední část pro učitele TV (EULAS-T), kde učitelé hodnotí své žáky v oblasti atletiky, gymnastiky a sportovních her a testují zdravotně orientovanou zdatnost dvěma testy (skok daleký z místa a buď člunkový běh nebo běh na 1500m).

Březen 2020 – naplánovaný meeting v německém Münsteru se kvůli pandemii Covid-19 zrušil a proběhl online formou. Řešilo se zejména otestování obou nástrojů a prvotní výsledky sesbírané v jednotlivých zemích.

Červen 2020 – naplánovaný meeting ve švýcarském Maglingenu proběhl online formou, kde se řešila evaluace obou nástrojů, jejich úpravy a revize dílčích zpráv. Také se řešilo odložení workshopů v jednotlivých zemích, protože se nemohli shromažďovat lidé ve větším počtu.

Listopad 2020 – proběhla diseminace celoevropského projektu v rámci online setkání společnosti EUPEA na Fóru v Lucembursku. Probíralo se možné prodloužení projektu kvůli nemožnosti šířit výsledky mezi učiteli TV a školami.

Pozvánka na květnový workshop pro zvané

Květen 2021 – po částečném uvolnění opatření se konal první z workshopů, kde byli zúčastnění informováni a jednotlivých nástrojích a možnosti jejich uplatnění pro zkvalitnění TV a školního sportu na školách. Data slouží nejen k informování škol o jejich situaci, informování žáků a učitelů, ale také mohou při opakovaném monitorování výsledků sledovat progres na škole.

Česká verze MEA a TIM ke stažení.

 

  

Training Sports Students as Mentors to Improve the Educational Attainment of Boys and Young Men (SSaMs)

Číslo projektu: 2017-1-UK01-KA203-036698
Zařazení projektu: Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education
Trvání projektu: listopad 2017 – prosinec 2019
Koordinátor projektu: University of Gloucestershire, UK (hlavní řešitel)

Partneři projektu

 • Institute of Technology Carlow, Ireland 
 • Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • University of Thessaly, Greece
 • Universidad de Murcia, Spain
 • CESIE, Italy

Popis projektu

V listopadu 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ Training Sports Students as Mentors to Improve the Educational Attainment of Boys and Young Men (zkráceně SSaMs).

Cílem projektu je tvorba a implementace vzdělávacího programu/kurzu pro vysokoškolské studenty tělovýchovných a sportovních oborů, ve kterém by měli získat dovednosti pro práci s adolescenty (na ZŠ a SŠ), tak aby tito žáci neodcházeli předčasně (bez vzdělání) ze vzdělávacího systému.

Hlavním řešitelem je Spojené království (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Itálie, Irska, Španělska a Řecka.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D., Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. a Mgr. Tomáš Vyhlídal.

Webové stránky projektu

Facebooková stránka projektu

Aktuality z projektu

Prosinec 2019: Vydání druhého newsletteru. Ukončení projektu.

Listopad 2019: Představení výukových materiálů odborné veřejnosti na workshopech v Praze a ve Velkých Losinách. Všechny vytvořené materiály jsou volně dostupné na webových stránkách projektu https://sportsmentors.eu/.

Září a říjen 2019: Překlad finální podoby výukových materiálu projektu do národních jazyků.

Září 2019: Setkání projektového týmu v italském Palermu. Hlavním bodem pracovního setkání byla finalizace podoby výukových materiálů projektu a forma jejich prezentace pro odbornou veřejnost a vysokoškolské instituce na národní úrovni (proběhne v listopadu a v prosinci).

Červen 2019: Vydání newsletteru.

Květen 2019: Setkání projektového týmu ve španělské Murcii. Hlavním bodem pracovního setkání byly zpětné vazby od studentů na pilotní kurz o mentoringu. Na základě zpětných vazeb byly vytvořeny revidované učební materiály.

Únor a březen 2019: Pilotní ověření kurzu SSaMs na studentech FTK UP.

Listopad 2018: Dokončena tvorba a překlad výukových materiálů, které se budou pilotně testovat na studentech v první polovině roku 2019. Uskutečnilo se setkání projektu v Irsku.

Říjen 2018: spuštění české mutace webových stránek projektu.

Květen 2018: Ve dnech 21.–22. 5. se uskutečnilo druhé setkání projektového týmu, a to na půdě FTK UP v Olomouci. Během mítinku byly představeny výsledky šetření zaměřeného na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze jednotlivých členských států. Dále proběhla diskuse o přípravě vzdělávacích materiálů pro studenty sportovních oborů, kteří se budou v budoucnu věnovat mentoringu. Byly představeny další platformy (FB,…), na kterých budou zveřejňovány informace o projektu. Další setkání je naplánováno na listopad 2018 na půdě irského Institutu of Technology Carlow.

Březen 2018: Představeno logo a spuštěny webové stránky projektu. 

Leden a únor 2018: Bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze vzdělávání mezi studenty FTK UP a pracovníky na kinantropologických a tělovýchovných pracovištích v České republice.

Listopad 2017: Uskutečnila se dvoudenní odborná stáž v Gloucesteru (UK). Během první schůze se upřesnily role jednotlivých partnerských organizací a připravily se podklady pro vstupní šetření zaměřené na zjištění povědomí o problematice předčasných odchodů ze vzdělávání mezi studenty FTK UP a pracovníky na kinantropologických a tělovýchovných pracovištích v České republice. Setkání se zúčastnil kompletní český tým ve složení Ladislav Baloun, Jana Sklenaříková a Tomáš Vyhlídal.

Plants And Play Producing Universal Skills (PAPPUS)

Číslo projektu: 019-1-UK01-KA201-061967
Zařazení projektu: Erasmus+ Key Action 2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for School Education
Trvání projektu: září 2019 – srpen 2022
Koordinátor projektu (hlavní řešitel): University of Gloucestershire

Partneři projektu

 • Anglie: University of Gloucestershire
 • Anglie: Play Learning Life
 • Česká republika: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Maďarsko: Rogers Foundation for Person-Centred Education
 • Polsko: Gedania 1922
 • Rakousko: GeSoB
 • Slovensko: TANDEM

Popis projektu

V říjnu 2020 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ Plants And Play Producing Universal Skills (PAPPUS).

Hlavním řešitelem je anglická Univerzita v Gloucestershire a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

Řešitelský tým za Českou republiku tvoří PhDr. Iva Klimešová, Ph.D (vedoucí projektu za ČR) a Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Projekt je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů na základních školách. Cílem projektu je přenést a adaptovat anglický vzdělávací kurz, který využívá metody hravé pedagogiky, dle národnostních specifik a potřeb zapojených evropských zemí. Jeho součástí je kromě jiného i hravé zahradničení a botanika, pomocí nichž lze získat množství dovedností a kompetencí pro odpovědné environmentální chování. Projekt je rovněž zaměřený na prohloubení odbornosti pedagogů.

Klíčovými výstupy projektu jsou metodické listy a podpůrné materiály pro výuku žáků ve venkovním prostředí, školící materiály a realizované školení pedagogů, pilotní ověření modelu na vybraných školách.

Projekt počítá s implementací inovativní praxe do školního (u nás 1. a 2. stupeň ZŠ; činnosti školní družiny) i mimoškolního prostředí (kluby pro děti sociálně znevýhodněné, hyperaktivní, s potížemi ve vzdělávacím procesu; organizace ekologické výchovy apod.).

Aktuality z projektu

Výukové materiály jsou nyní překládány do jazykových variant participujících zemí a náhled na stránky projektu je zde: https://cs.pappusproject.eu/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)