Věda a výzkum

Pracovníci Fakulty tělesné kultury realizují vědecko-výzkumnou činnost v souladu se zaměřením vědního oboru kinantropologie. V současnosti jsou na fakultě vymezeny dva prioritní směry výzkumu – a) monitoring pohybové aktivity a b) motorika. Do oblasti monitoringu pohybové aktivity spadají výzkumná témata: pohybová aktivita a inaktivita (sedavé chování), pohybová aktivita v environmentálním kontextu, pohybová aktivita a sociální aspekty, aktivní transport a tělesná zdatnost. Oblast motoriky zahrnuje témata: pohyb a jeho vnější projevy (biomechanika), pohyb a stavba lidského těla (somatodiagnostika), pohyb a funkce lidského těla (zátěžová fyziologie) a řízení pohybu a motorické učení. Uvedená témata se dále promítají do oblasti sportovního tréninku, rehabilitace a aplikovaných pohybových aktivit. Vědecko-výzkumná činnost fakulty je charakteristická mezioborovou spoluprací.

Projekty a granty

Na Fakultě tělesné kultury jsou řešeny mezinárodní i české výzkumné granty a projekty. Za stěžejní jsou považovány mezinárodní projekty IPEN a HBSC.

IPEN Adolescent
| Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a pohybové aktivity

Cíle

Hlavním cílem je využít srovnatelnou metodiku minimálně v 9 různých zemích k získání odhadů síly vlivu zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu a hmotnost adolescentů, z nichž budou moci být navrženy environmentální i politické intervence.

Dílčí cíle jsou:

  • odhadnout sílu vztahu mezi objektivně měřeným prostředím okolí místa bydliště pomocí GIS a objektivně měřenou pohybovou aktivitou a časem stráveným sezením pomocí akcelerometrů;
  • odhadnout sílu vztahu mezi subjektivním hodnocením prostředí okolí místa bydliště (dotazník IPEN Adolescent) a subjektivně zaznamenanou chůzí/jízdou na kole do/ze školy včetně účasti ve sportovních klubech či kroužcích;
  • odhadnout sílu vztahu mezi objektivně i subjektivně hodnocenými podmínkami prostředí a nadváhou/obezitou u adolescentů (definovanými na základě mezinárodních standardů).

Realizace

Projekt IPEN Adolescent je koordinovaný výzkum zaměřený na zastavěné prostředí, pohybovou aktivitu (PA), sedavý způsob života a obezitu používající společnou metodiku a vycházející z dokončené studie TEAN u adolescentů v USA a studie IPEN řešenou výzkumným týmem IPEN.Předpokládáme účast alespoň 4680 adolescentů ve věku 12–18 let z nejméně 9 zemí. Každý stát by měl získat souhlas s monitorováním u minimálně 300 adolescentů vybraných z různých typů zastavěného prostředí lišících se mírou chodeckosti a socioekonomickým statusem. Každá země zapojená v projektu IPEN Adolescent získá objektivní data o PA a času stráveném sezením pomocí akcelerometrů. Charakteristika zastavěného a sociálního prostředí, psychosociální a demografické proměnné a další výstupy (aktivní transport do školy, účast v organizovaných sportovních a pohybových kroužcích) budou hodnoceny na základě standardizovaných dotazníků. Z GIS (geografické informační systémy) budou samostatně vyhodnocené charakteristiky hodnocení míry hodeckosti (infrastrktura okolí místa bydliště podporující docházku do míst určení), míry hratelnosti (přístup k volnočasovým zařízením), a pěší dostupnosti (chodníky, doprava, překážky pro chůzi). Následné sdružování samostatných analýz povede k vytvoření indexu „přátelskosti k pohybové aktivitě“. Analýzy budou nastaveny pro víceúrovňové (multi-level) seskupování a individuální demografické proměnné.

HBSC
| Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Cíle

Cílem studie je monitorovat zdraví a se zdravím související chování školáků v jejich sociálním kontextu a prohloubit porozumění mechanismů ovlivňujících rozdíly a změny ve zdraví a rizikovém chování školáků při přechodu z dětství do adolescence. Cílem projektu v roce 2010 bylo pokračování účasti v kolaborativní studii od roku 1994, získání nových poznatků o chování dětí školního věku a propojení nových dat s již existujícími zprávami z let 1994, 1998, 2002 a 2006, které byly pořízeny na reprezentativních souborech 11, 13 a 15letých dětí v ČR.

Realizace

HBSC studie má vytvořený standardizovaný výzkumný postup, který zajišťuje teoretický rámec nejen výzkumných témat, ale i sběru dat a analytických postupů a je aplikovatelný u všech zemí participujících na studii. Členové výzkumné sítě HBSC spolupracují na tvorbě tohoto mezinárodního výzkumného postupu u každé čtyřleté studie. Praktický sběr dat probíhá ve školním prostředí (základní školy a víceletá gymnázia), prostřednictvím mezinárodního standardizovaného HBSC dotazníku, u věkových skupin 11, 13 a 15 let. Doporučovaná velikost výběru pro každou ze tří věkových skupin je přibližně 1.500 žáků (celkem cca 5000 respondentů). Základní otázky dotazníku zjišťují demografické faktory (např. věk a stadium dospívání), sociální zázemí (např. struktura rodiny a socioekonomické postavení), sociální kontext (např. rodina, vrstevníci, školní prostředí), zdravotnívýsledky (např. subjektivně hodnocené zdraví, zranění, nadváha a obezita), zdravotní chování např. stravování, pohybová aktivita a způsoby hubnutí) a rizikové chování (např. kouření, konzumace alkoholu, zneužívání marihuany, sexuální chování, šikanování). Výzkum probíhá každé 4 roky, což umožňuje opakovaně získávat relevantní, srovnatelné údaje, vhodné pro tvorbu politik a opatření především v oblasti veřejného zdraví.

Přehled řešených výzkumných projektů a grantů na UP

Odborné časopisy

Fakulta tělesné kultury vydává tři odborné recenzované časopisy, které se zaměřují na prezentování výsledků výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie:

Acta Gymnica

  • ISSN 2336-4912 (print), ISSN 2336-4920 (on-line)
  • Indexace: CrossRef, Directory of Open Access Journals, EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Scopus

Tělesná kultura

  • ISSN 1211-6521 (print), ISSN 1803-8360 (on-line)
  • Indexace: CrossRef, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Google Scholar
  • Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

  • ISSN 1804-4220 (on-line)
  • Indexace: EBSCO

Vědecké konference

Součástí vědecko-výzkumné činnosti fakulty je také pořádání vědeckých konferencí. Aktuálně plánované i historii již proběhlých konferencí naleznete na stránkách www.konference.ftk.upol.cz.

Habilitace a profesury

Vědecká rada

Orgán fakulty, jehož činnost se řídí § 29 a 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada, složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Členové vědecké rady

Členové vědecké rady FTK UP byli schváleni Akademickým senátem FTK UP pro období 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018.

Předseda
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.děkan FTK UP
Členové akademické obce UP v Olomouci
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.FTK UP
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.FTK UP
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.FTK UP
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. FTK UP
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.FTK UP
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.FTK UP, CMFT UP
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.FTK UP
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.FTK UP
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.LF UP
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.FTK UP
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBALF UP
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. PřF UP
Členové mimo akademickou obec UP v Olomouci
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.UJEP PF Ústí nad Labem
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. FTVS UK Praha
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.FTVŠ UK Bratislava
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. FTVS UK Praha
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.PdF MU Brno
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.FSpS MU Brno
RNDr. Tomáš PaclíkFC Viktoria Plzeň a. s.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.PF UKF Nitra
Mgr. Jiří Zemánekposlanec PS ČR

Dokumenty

Jednací řád vědecké rady FTK UP
Statut FTK UP

Zápisy z jednání

VR 1/2017Zápis č. 1 ze dne 20.11.2017
VR 1/2016Zápis č. 1 ze dne 5.12.2016
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 07.04.2016
VR 2/2015Zápis č. 2 ze dne 30.11.2015
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 06.07.2015
VR 1/2015Zápis č. 1 ze dne 30.03.2015
VR 2/2014Zápis č. 2 ze dne 01.12.2014
VR 1/2014Zápis č. 1 ze dne 26.05.2014
VR 2/2013Zápis č. 2 ze dne 25.11.2013
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 28.06.2013
VR 1/2013Zápis č. 1 ze dne 03.06.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 21.05.2013
VR 2/2012Zápis č. 2 ze dne 03.12.2012
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 29.10.2012
VR 1/2012Zápis č. 1 ze dne 18.06.2012
VR 3/2011Zápis č. 3 ze dne 12.12.2011
VR 2/2011Zápis č. 2 ze dne 16.05.2011
VR 1/2011Zápis č. 1 ze dne 28.02.2011
VR 2/2010Zápis č. 2 ze dne 18.10.2010
VR 1/2010Zápis č. 1 ze dne 21.06.2010
VR 4/2009Zápis č. 4 ze dne 07.12.2009
VR 3/2009Zápis č. 3 ze dne 12.10.2009
VR 2/2009Zápis č. 2 ze dne XX.XX.2009
VR 1/2009Zápis č. 1 ze dne 02.03.2009